PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Obowiązki płatnika na gruncie u.p.d.o.p. w sytuacji, gdy realizacja zaciągniętego przez niego, jako dłużnika, zobowiązania dokonała się w sposób przymusowy w trybie egzekucyjnym (wyrok NSA);

Możliwość zaliczenia do świadczeń przewidzianych w art. art. 12 ust. 2a u.p.d.o.f. kosztów paliwa (wyrok NSA).

VAT

Przesłanki zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej składników majątkowych zaliczanych do środków trwałych oraz niezaliczanych do środków trwałych (interpretacja indywidualna);

Określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie VAT. Prawo do odliczenia podatku naliczonego (interpretacja indywidualna).

Ordynacja podatkowa

Prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku w związku z nienależnie pobranym podatkiem „u źródła” (wyrok NSA).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego wspólnikom spółki w oparciu o art. 176 k.s.h. (decyzja Oddziału ZUS).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_07_19_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy