PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Usługi z zakresu treasury a usługi tożsame lub podobne do usług zarządzania lub/i kontroli, do których zastosowanie ma art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Ustalenie momentu i sposób zaliczenia w ciężar kosztów podatkowych bezpośrednich kosztów akwizycji (interpretacja indywidualna);

Kwestia zastosowania art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. do odpisów amortyzacyjnych od licencji nabytej w drodze wkładu niepieniężnego od podmiotu powiązanego (interpretacja indywidualna);

Ponoszone przez spółkę koszty usług szkoleniowych (w tym za pośrednictwem spółki osobowej) a ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. (interpretacja indywidualna);

Koszty uzyskania przychodów w związku ze sprzedażą przez bank obligacji inwestorowi (interpretacja indywidualna).

VAT

Sposoby uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej wysłanej drogą elektroniczną (wyrok NSA);

Zwolnienie z opodatkowania VAT usług pośrednictwa w zakresie depozytów (interpretacja indywidualna);

Usługi prowadzenia rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych a możliwość zastosowania zwolnienia z VAT (interpretacja indywidualna).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 19_02_15_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy