PRZEKRÓJ PODATKOWY FINANSOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego, dedykowanego podmiotom działających w sektorze usług finansowych.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności branży finansowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Kwestia rozliczenia przy­chodów i kosztów między podmiota­mi powiązanymi na gruncie u.p.d.o.p. (wyrok WSA);

Kwestia stosowania art. 15e ust. 1 u.p.d.o.p. do kosztów świadczonych przez podmiot po­wiązany usług wsparcia produkto­wego i projektowego (wyrok WSA);

Możliwość stosowania art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. do usług pośrednictwa kredytowego świadczonych przez pośrednika mają­cego siedzibę na terytorium Stanów Zjednoczonych (interpretacja indywidualna).

VAT

Sposób kwalifi­kacji na gruncie VAT poszczególnych czynno­ści dokonywanych w ramach zobowiązań wy­nikających z umowy komisu (wyrok NSA).

Składki na ubezpieczenie społeczne

Przesłanki podlegania ubezpie­czeniom społecznym z tytułu kontraktu me­nedżerskiego (decyzja Oddziału ZUS).

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 19_02_22_PT_Przekrój Podatkowy Finansowy