RZECZPOSPOLITA > WYŻSZE LIMITY JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI JUŻ OBOWIĄZUJĄ

Adam Hellwig, partner w kancelarii Paczuski Taudul dla Rzeczpospolitej:

Rz: Ile obecnie wynosi limit jednorazowej amortyzacji?

Adam Hellwig: Aktualnie limit jednorazowej amortyzacji podatkowej wynosi 100 tys. zł. Ta kwota obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i  wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, którego dostawa zostanie wykonana w następnych okresach sprawozdawczych.

Jednorazową amortyzację stosuje się, jeżeli wartość początkowa jednego środka trwałego nabytego w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł lub łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3,5 tys. zł.

O czy trzeba pamiętać korzystając z tej preferencji?

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że nowe zasady dotyczą środków trwałych zaklasyfikowanych do grup 3–6 i 8 KŚT. Chodzi przy tym o fabrycznie nowe środki trwałe.

Jednorazowa amortyzacja dotyczy środka trwałego, który w danym roku podatkowym został wprowadzony do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. W przypadku wpłat na poczet nabycia środka trwałego bierzemy pod uwagę wpłaty dokonane od 1 stycznia 2017 r.

Istotne jest również to, aby zwrócić uwagę, czy jednorazowy odpis opłaca się podatnikowi w jego konkretnej sytuacji. Racjonalne jest dokonanie jednorazowego odpisu w przypadku środków trwałych, które mają stosunkowo niską stawkę amortyzacji, a spodziewany dochód podatnika w danym roku podatkowym jest relatywnie wysoki. W przypadku środków trwałych, dla których właściwa jest wyższa stawka amortyzacji, może się okazać, że opłaca się dokonywać odpisów przy uwzględnieniu zasad ogólnych (czyli prowadzić amortyzację przez dłuższy okres).

Trzeba też pamiętać o tym, że jeżeli podatnik skorzysta z możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wpłat na poczet nabycia środka trwałego, a przed jego nabyciem zlikwiduje działalność gospodarczą albo zmieni formę opodatkowania na ryczałtową określoną w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym, w ustawie o podatku tonażowym albo w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, to będzie zobowiązany do zaliczenia do przychodów wartości uprzednio zaliczonej do kosztów podatkowych. Podobnie, jeżeli podatnik zaliczy do kosztów podatkowych wpłatę na poczet nabycia środka trwałego, a po jego nabyciu nie dokona jednorazowego odpisu lub zbędzie odpłatnie środek trwały, to wtedy do przychodów podatkowych zaliczy wpłatę na poczet nabycia środka trwałego.

Czy nowe zasady mogą być wykorzystywane tylko do środków trwałych zakupionych po wejściu w życie zmiany?

Nie. Nowe zasady dotyczące jednorazowej amortyzacji mogą być stosowane do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. Również zaliczenie do kosztów podatkowych wpłat na poczet nabycia środka trwałego, który zostanie nabyty w kolejnych okresach, dotyczy wpłat dokonanych od 1 stycznia 2017  r. Podatnicy CIT, których rok podatkowy różni się od roku kalendarzowego i kończy się po 31 grudnia 2016 r., ale przed 12 sierpnia 2017 r., stosują nowe zasady do środków trwałych nabytych od 1 stycznia 2017 r. i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia tych środków trwałych.