Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia prawnopodatkowe ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która stanowi kontynuację działań Rządu w obszarze realizacji Tarczy Antykryzysowej.

Zmiany wprowadzone przez Tarczę Antykryzysową 1.1. podzielone zostały na:

– wymagające złożenia wniosku

– niewymagające złożenia wniosku

– zmiany proceduralne

W kolejnych tax alertach będziemy informować Państwa o ewentualnych zmianach i dodatkowych wyjaśnienia obecnych wątpliwości co do sposobu realizacji i zakresu oferowanego wsparcia.

W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Andrzej Taudul
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Piotr Korszla
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966

Wsparcie wymagające złożenia wniosku

Dofinansowanie na ochronę miejsc pracy

– Katalog podmiotów mogących skorzystać z dofinansowania na ochronę miejsc pracy został poszerzony o organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, organizacje pożytku publicznego i państwowe osoby prawne, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

– Dofinansowanie przysługuje przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od miesiąca złożenia wniosku, a nie jak dotychczas od dnia jego złożenia, co oznacza, iż wsparcie obejmie cały miesiąc kalendarzowy, niezależnie od dnia złożenia wniosku.

– Ponadto, wyłączone zostaje zastosowanie przepisów uniemożliwiających pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie lub w okresach przypadających bezpośrednio po okresie pobierania świadczeń, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 3 miesięcy. Tym samym, pracownik będzie korzystał z ochrony przed zwolnieniem wyłącznie w okresie pobierania dofinansowania przez pracodawcę.

Dofinansowanie dla samozatrudnionych

– Zrezygnowano z wymogu, aby przedsiębiorca niezatrudniający pracowników (samozatrudniony) korzystający z dofinansowania był obowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej również po zakończeniu dofinansowania, przez czas równy okresowi otrzymywania wsparcia.

Zwolnienie ze składek ZUS dla małych przedsiębiorców

– Krąg przedsiębiorców mogących skorzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych został poszerzony o płatników, którzy na dzień 29 lutego 2020 r. zgłosili do ubezpieczenia od 10 do 49 osób. Liczbę ubezpieczonych oblicza się bez uwzględnienia pracowników młodocianych.

– Przedsiębiorca zatrudniający od 10 do 49 osób będzie mógł skorzystać ze zwolnienia w wysokości 50% łącznej kwoty należności z tytułu składek należnych za okres od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc, jeżeli był on zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 kwietnia 2020 r. Wniosek o zwolnienie należy złożyć do ZUS.

– Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec 2020 r. będzie można uzyskać również wtedy gdy składki za ten miesiąc zostały już opłacone. Opłacone należności podlegają zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zwolnienie ze składek ZUS dla samozatrudnionych

– Przedsiębiorcy, którzy opłacają składki wyłącznie za siebie (tzw. samozatrudnieni), będą mogli złożyć wniosek o zwolnienie nieopłaconych składek na ZUS oraz na ubezpieczenie zdrowotne za okres od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r., jeżeli prowadzili działalność przed 1 kwietnia 2020 r. (a nie tylko przed 1 lutego 2020 r. jak dotychczas) i pod warunkiem, że przychód z prowadzonej działalności gospodarczej uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (15 681 zł); wniosek ten składany jest do ZUS.

Odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od składek ZUS

– Płatnicy składek (bez względu na wielkość przedsiębiorstwa) będą mogli złożyć wniosek o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od należności z tytułu składek należnych za okres przypadający po dniu 31 grudnia 2019 r. Wniosek składa się do ZUS w terminie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu.

Świadczenie postojowe

– W miejsce jednorazowego świadczenia postojowego w wysokości 2 080 zł (tj. 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę <2 600 zł>) wprowadzona została możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Wypłata świadczenia postojowego po raz kolejny może zostać dokonana nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty świadczenia. Warunkiem przyznania kolejnego świadczenia postojowego jest wykazanie w oświadczeniu składanym przez osobę uprawnioną, że jej sytuacja materialna wykazana we wniosku o przyznanie świadczenia postojowego nie uległa poprawie. Ustalenie prawa do świadczenia postojowego następuje na wniosek składany do ZUS.

– Świadczenie za okres przestoju w prowadzeniu działalności przysługiwać będzie również osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą (samozatrudnionej), jeżeli rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. i:

  • nie zawiesiła prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz jeżeli przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc;
  • zawiesiła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 stycznia 2020 r.

– Zrezygnowano tym samym z wymogu aby przychód osoby ubiegającej się o świadczenie, z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe nie był wyższy niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa GUS (obecnie 15 596 zł).

– W przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, do których mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i które korzystały ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług – świadczenie postojowe wynosić będzie 1 300 zł (tj. 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę <2 600 zł>).

Przepisy przejściowe

– Do umów o wypłatę świadczeń i środków na ochronę miejsc pracy, zawartych do dnia wejścia w życie Tarczy 1.1., stosuje się nowe przepisy dotyczące udzielania świadczeń w brzmieniu nadanym ustawą o Tarczy 1.1.

Wsparcie jako dopuszczalna pomoc publiczna

– Doprecyzowano, iż wsparcie:

  • udzielane na podstawie Tarczy 1.1. oraz
  • udzielone na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej w związku z COVID-19

– Zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Wsparcie niewymagające złożenia wniosku

CIT

Podatkowe Grupy Kapitałowe (PGK)

– Podatnik będący podatkową grupą kapitałową, który poniesie w 2020 r. negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 i nie spełni z tego powodu warunku rentowności (wskaźnik 2% dochodów do przychodów podatkowych) oraz braku zaległości podatkowych, zachowa status podatkowej grupy kapitałowej. Powyższe rozwiązanie znajduje zastosowanie do roku podatkowego, który rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2020 r. a zakończy się po dniu 31 grudnia 2019 r., lub rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2019 r. a przed dniem 1 stycznia 2021 r.

Ceny transferowe

– Przedłużone zostały terminy sporządzenia lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych dla podatników ze skróconym rokiem podatkowym. W przypadku podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed dniem 31 grudnia 2019 r. termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony do dnia 30 września 2020 r. Termin do dołączenia do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych przedłużono natomiast do dnia 31 grudnia 2020 r.

PIT

Możliwość przekazania 1% podatku po terminie

– Podatnicy składający zeznanie lub oświadczenie PIT-OP za 2019 r. po terminie, nie później jednak, niż do dnia 1 czerwca 2020 r. oraz w przypadku korekty tego zeznania złożonej do dnia 30 czerwca 2020 r., mogą przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

PCC

Zwolnienie z opodatkowania sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

– Rozporządzenie z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r. W celu zapewnienia ciągłości w nieobciążaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych wprowadzone zostało zwolnienie od podatku mające zastosowanie do umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych dokonanych od 1 lipca 2020 r.

Fakultatywne zwolnienie/odroczenie w podatku od nieruchomości

– Gminy będą mogły wprowadzić zwolnienie od podatku od nieruchomości lub przedłużyć terminy płatności rat tego podatku (nie dłużej niż do 30 września 2020 r.) również na rzecz organizacji pozarządowych i innych podmiotów takich jak stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, kluby sportowe, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zmiany proceduralne

Rozszerzenie zakresu kontroli celno-skarbowej

– Do zakresu kontroli celno-skarbowej dodana została kontrola przestrzegania przepisów wydanych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w zakresie ograniczeń lub zakazów obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych. Kontrole takie będą mogły być wykonywane na podstawie okazywanej legitymacji służbowej oraz stałego upoważnienia do wykonywania kontroli.

– Wprowadzono również nowe uprawnienia kontrolujących, takie jak:

  • uprawnienie do rewizji towarów i środków przewozowych;
  • uprawnienia w stosunku do kontrahenta podmiotu, którego dotyczą ograniczenia lub zakazy, jeżeli towary będące ich przedmiotem są przedmiotem dostawy do tego podmiotu lub mają zostać wydane z magazynu kontrahenta.

Doręczenia przesyłek

Zawieszenie terminu zwrotu awizo do nadawcy i brak domniemania doręczenia

– W przypadku braku odbioru pisma podlegającego doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, których termin odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie uznaje się za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów.

– Powyższych regulacji nie stosuje się do:

  • postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o grach hazardowych,
  • postępowań w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych,
  • kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej oraz postępowań podatkowych, jeżeli kontrole lub postępowania te wiążą się z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
  • przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego.

– Operator pocztowy nie będzie zwracał nadawcy przesyłki pocztowej, której w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz w okresie 14 dni od dnia odwołania tych stanów nie mógł doręczyć adresatowi oraz będzie uprawniony do jej wydania w późniejszym niż standardowo terminie. Nie dotyczy to jednak przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania, komornika sądowego.

Przesyłki hybrydowe

– Wprowadzono możliwość korzystania z usługi pocztowej polegającej na przyjęciu przesyłki poleconej, a następnie jej przemieszczeniu i doręczeniu w postaci dokumentu elektronicznego do adresata bez konieczności składania własnoręcznego podpisu (tzw. przesyłka hybrydowa). Doręczenie takiej przesyłki może nastąpić przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli adresat wyrazi na to zgodę i upoważni operatora wyznaczonego do odbioru przesyłek poleconych celem ich przetworzenia i doręczenia w postaci dokumentów elektronicznych.

– Co istotne, możliwość skorzystania z tej formy doręczenia dotyczy wyłącznie podmiotów posiadających profil zaufany, które i tak mogą dokonywać czynności procesowych w postępowaniu administracyjnym za pomocą sytemu ePUAP.

– Takiej formy doręczenia nie stosuje się do przesyłek wysyłanych do ani wysyłanych przez sądy i Trybunały, prokuraturę i inne organy ścigania oraz komornika sądowego.