TAX ALERT 34/2017 – ŚWIADCZENIA W RAMACH CASH-POOLINGU JAKO USŁUGI NA GRUNCIE VAT – STANOWISKO KOMITETU ds. VAT

Uprzejmie informujemy, że w grudniu 2017 r. unijny komitet doradczy ds. podatku od wartości dodanej (Komitet) udzielił odpowiedzi na zapytanie strony polskiej, dotyczące kwalifikacji czynności dokonywanych pomiędzy uczestnikami cash-poolingu (w tym zarówno przez lidera, jak również przez pozostałych uczestników) na gruncie dyrektywy 2006/112/WE(1).

Odnosząc się do transferów środków pomiędzy uczestnikami udostępniającymi środki w ramach cash-poolingu (innymi niż lider), Komitet wskazał, iż czynności te nie będą stanowiły jedynie elementu kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową. Przedmiotowe świadczenia spełniają bowiem wszelkie przesłanki niezbędne do uznania ich za usługi, dokonywane przez podatników za wynagrodzeniem (w postaci odsetek) i podlegające VAT. Do transakcji tych znajdzie jednak zastosowanie zwolnienie dotyczące udzielania kredytów, pośrednictwa kredytowego oraz zarządzania kredytami przez kredytodawcę. Ponadto, z uwagi na ich pomocniczy charakter, nie będą one wpływać na prawo do odliczenia VAT naliczonego (obrót z tytułu ww. usług nie powinien być uwzględniany przy kalkulacji współczynnika).

Ponadto, zdaniem Komitetu, również czynności dokonywane przez lidera na rzecz pozostałych uczestników powinny być kwalifikowane jako usługi. Do świadczeń tych będzie miało zastosowanie zwolnienie obejmujące m.in. transakcje dotyczące rachunków depozytowych i rachunków bieżących. Odnosząc się natomiast do wpływu ww. usług na prawo lidera do odliczenia VAT naliczonego, powinien on być oceniany indywidualnie, w zależności od tego, czy przedmiotowe świadczenia w świetle całokształtu działalności lidera będą wykazywały charakter pomocniczy.

Pomimo, iż stanowisko Komitetu ma wyłącznie charakter doradczy, może ono wpłynąć na praktykę polskich organów podatkowych i sądów administracyjnych w zakresie kwalifikacji cash-poolingu dla celów VAT.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

__________________________________________________________________________________
(1) Value Added Tax Committee, Working paper no. 931. Question concerning the application of EU VAT provisions