Tax Alert – OBNIŻONA STAWKA VAT A PODOBIEŃSTWO TOWARÓW

Uprzejmie informujemy, że 26 października 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny, mimo zapowiedzi, nie wydał uchwały dotyczącej opodatkowania preferencyjnymi stawkami VAT towarów podobnych do artykułów spożywczych wymienionych w załącznikach nr 3
i 10 do ustawy o VAT. Sąd zadecydował o przejęciu sprawy do rozpoznania przez
7-osobowy poszerzony skład NSA – rozprawa została wyznaczona na 16 listopada 2015 r. Oznacza to, że w sprawie zostanie wydany „zwykły” wyrok a nie uchwała, której oddziaływanie na sądy rozstrzygające w podobnych sprawach jest szersze.

Spór, który miał stać się kanwą dla uchwały, dotyczy stawki VAT dla napojów bezalkoholowych klasyfikowanych do grupowania 11.07.29.0 PKWiU. Zgodnie
z załącznikiem nr 10 do ustawy VAT, z preferencyjnej 5% stawki VAT mogą korzystać wyłącznie napoje niegazowane zawierające w składzie surowcowym co najmniej
20% soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego. Natomiast sprzedaż napojów niespełniających takich warunków, choć – z punktu widzenia konsumentów – podobnych do napojow objętych stawką obniżoną, podlega opodatkowaniu stawką podstawową.

Orzecznictwo NSA z ostatnich kilku lat wskazuje, że problem z wysokością stawek VAT dotyczy nie tylko napojów, ale wielu różnych produktów spożywczych, w tym np. pieczywa czy wyrobów ciastkarskich. Uchwała NSA miała rozstrzygnąć, czy dla oceny możliwości stosowania obniżonych stawek VAT konieczne i dopuszczalne jest każdorazowe badanie podobieństwa konkretnych towarów, czy też obniżone stawki VAT mogą być stosowane wyłącznie w sytuacji spełnienia kryteriów ustalonych przez ustawodawcę w załącznikach nr 3 i nr 10 do ustawy VAT.

Decyzja NSA, mimo iż z formalnego punktu widzenia niekorzystna, obniżająca bowiem rangę przyszłego rozstrzygnięcia, pozwala jednak mieć ciągle nadzieję, że będzie się ono różniło od ostatniego wyroku NSA z 9 października 2015 r. (sygn. akt I FSK 1072/14),
w którym to Sąd, całkowicie pominął przy orzekaniu kwestię podobieństwa towarów
i uznał, że Polska jako państwo członkowskie UE mogła w dowolny sposób ustalić, jakie produkty mieszczące się w danej grupie środków spożywczych będą podlegały obniżonej stawce podatkowej.

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
(22) 205 22 08
maciej.grochulski@ptpodatki.pl

Aneta Gniewkiewicz
(22) 205 22 18
aneta.gniewkiewicz@ptpodatki.pl