TAX ALERT 13/2016 – STRATA Z TYTUŁU NIEZWRÓCONYCH KAUCJI GWARANCYJNYCH W PRZYPADKU UPADŁOŚCI KONTRAHENTA…

STRATA Z TYTUŁU NIEZWRÓCONYCH KAUCJI GWARANCYJNYCH W PRZYPADKU UPADŁOŚCI KONTRAHENTA MOŻE BYĆ KOSZTEM UZYSKANIA PRZYCHODÓW – WYROK NSA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 13 maja 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (sygn. II FSK 879-880/14) w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu straty z tytułu niezwróconych kaucji gwarancyjnych w przypadku upadłości kontrahenta. W ocenie NSA podatnik przyjmując zlecenie i godząc się na zapisy umowne w zakresie kaucji gwarancyjnej działał racjonalnie i nie można zarzucić mu braku należytej staranności ani przypisać winy z tytułu upadłości kontrahenta.

Sąd w uzasadnieniu odwołał się do uchwały NSA z dnia 25 czerwca 2012 r. (sygn. II FPS 2/12), w której NSA wypowiedział się w kwestii rozpoznawania określonych strat jako kosztów uzyskania przychodów. W uchwale tej NSA zawarł tezę, że: „strata odpowiadająca niezamortyzowanej wartości początkowej inwestycji w obcym środku trwałym, niespełniająca przesłanek z art. 16 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.p. może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli jej powstanie wynika z działań podatnika podjętych dla realizacji celu określonego w art. 15 ust. 1 tej ustawy”. W ocenie NSA opisana w uchwale sytuacja miała analogiczny przebieg jak w przedmiotowej sprawie, tj. podatnik działał racjonalnie i w celu zabezpieczenia źródła przychodu. Podpisując umowę i godząc się na zapłatę kaucji, co jest powszechnie stosowaną praktyką w branży budowlanej, działał bowiem w celu uzyskania przychodów w przyszłości. Fakt, że nastąpiła upadłość kontrahenta nie sprawia, iż można przypisać podatnikowi winę.

NSA zaznaczył, że alternatywą do złożenia kaucji gwarancyjnej byłaby polisa ubezpieczeniowa, której wykupienie wiązałoby się poniesieniem określonego kosztu. Ponieważ koszt wykupu polisy stanowiłby koszt uzyskania przychodu, NSA uznał, że takim kosztem może być również strata z tytułu niezwróconych kaucji gwarancyjnych w przypadku upadłości kontrahenta.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 06

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03