TAX ALERT 16/2017 – NOWELIZACJA – MOŻLIWOŚĆ JEDNORAZOWEJ AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Uprzejmie informujemy, że w sobotę 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, umożliwiająca jednorazową amortyzację środków trwałych w roku ich ujęcia w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych po spełnieniu następujących warunków:
– środki trwałe powinny być zaklasyfikowane do grupy 3-6 i 8 KŚT,
– środki trwałe powinny być fabrycznie nowe,
– wartość początkowa jednego środka trwałego podlegającego jednorazowej amortyzacji w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 tys. zł lub
– łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych wynosi co najmniej 10 tys. zł, a wartość początkowa każdego z tych środków trwałych przekracza 3,5 tys. zł.
jednorazowy odpis amortyzacyjny będzie mógł wynosić nie więcej niż 100 tys. zł w roku podatkowym.

Ponadto, nowelizacja przewiduje wprost, że wpłaty na poczet nabycia fabrycznie nowych środków trwałych amortyzowanych jednorazowo będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów przed dokonaniem odpisu (kwota jednorazowego odpisu zostanie jednak pomniejszona o kwotę wpłaty zaliczonej do kosztów uzyskania przychodów).

Zgodnie z ustawą nowelizującą, jednorazowa amortyzacja będzie także możliwa w zakresie środków trwałych nabytych po 1 stycznia 2017 r., czyli także przed wejściem w życie nowelizacji.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
adam.hellwig@ptpodatki.pl
(32) 732 33 43