TAX ALERT 18/2021 – ZMIANY W E-COMMERCE

Uprzejmie informujemy, że od dzisiaj (1 lipca 2021 r.) zaczynają obowiązywać regulacje w zakresie podatku od towarów i usług (VAT) dotyczące rynku e-commerce. 28 czerwca w Dzienniku Ustaw opublikowana została ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Poz. 1163) implementująca przepisy unijne w tym zakresie. Zmianie uległo także rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, tj. dotyczące JPK_V7 (Dz.U. z 30 czerwca 2021 r. Poz. 1179), a także inne rozporządzenia krajowe (m.in. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług), jak i unijne (m.in. rozporządzenie 2019/2026 zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011). Rozporządzenia unijne mają bezpośrednie zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich UE i nie wymagają implementacji.

Najistotniejsze zmiany wynikające z nowelizacji obejmują:

  • modyfikację zasad rozliczania VAT od sprzedaży wysyłkowej na rzecz unijnych konsumentów (sprzedaż B2C), w szczególności znacznemu obniżeniu ulega limit sprzedaży, powyżej którego VAT należy rozliczyć w kraju, w którym towary znajdą się w momencie zakończenia wysyłki lub transportu do nabywcy – wynosi on 10 000 EUR / 42 000 PLN w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) – będącej odpowiednikiem  dotychczasowej sprzedaży wysyłkowej. Limit odnosi się do WSTO realizowanej we wszystkich krajach UE (do limitu wliczyć należy także wartość usług telekomunikacyjnych, nadawczych i świadczonych drogą elektroniczną);
  • mały punkt kompleksowej obsługi MOSS (Mini One Stop Shop), za pośrednictwem którego podatnicy mogli w jednym państwie rozliczać świadczenie na rzecz konsumentów usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych w państwach członkowskich, w których podatnicy ci nie mają, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej, został rozszerzony i stał się punktem kompleksowej obsługi OSS (One Stop Shop), obejmującym szereg innych transakcji B2C. Dodatkowo, wprowadzono importowy punkt kompleksowej obsługi IOSS (Import One Stop Shop) umożliwiający podatnikom dokonującym dostaw towarów wysyłanych z państw trzecich na rzecz konsumentów (B2C) zlokalizowanym w państwach członkowskich, w których nie mają oni, co do zasady, siedziby działalności gospodarczej, zadeklarowanie i zapłacenie VAT należnego w tych państwach członkowskich z tytułu dokonywania ww. dostaw. Korzystanie z tych procedur jest fakultatywne, przy czym podatnicy korzystający z nich nie będą musieli rejestrować się i rozliczać VAT w poszczególnych państwach konsumpcji (w których ma miejsce dostawa towarów lub świadczenie usług na rzecz konsumentów);
  • nałożenie nowych obowiązków (w tym ewidencyjnych) na operatorów interfejsów elektronicznych (np. platform aukcyjnych), którzy w określonych sytuacjach, mogą zostać uznani za podmioty dokonujące dostawy na rzecz konsumentów i zostać zobowiązani do rozliczenia VAT z tego tytułu. W związku z wprowadzoną zmianą operatorzy platform powinni przeanalizować swoją rolę w zawieraniu transakcji sprzedaży między podmiotami korzystającymi z platformy, np. czy biorą oni udział w zatwierdzeniu obciążenia nabywcy w związku z dokonywaną płatnością – mogą bowiem być zobowiązani do rozliczenia VAT z tego tytułu;
  • ustanowienie nowej kategorii transakcji – sprzedaż na odległość towarów importowanych spoza terytorium UE (SOTI) na rzecz konsumentów;
  • wprowadzenie uproszczonej procedury w zakresie deklarowania i odroczenia płatności VAT z tytułu importu towarów w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (USZ) – umożliwia ona osobom zgłaszającym organom celnym do procedury dopuszczenia do obrotu towary o wartości rzeczywistej do 150 euro w przesyłkach: pobranie, zadeklarowanie i zapłacenie VAT należnego z tytułu importu ww. towarów, w zbiorczym miesięcznym zgłoszeniu celnym, na rzecz odbiorców znajdujących się na terytorium kraju. USZ przeznaczony jest dla osób zgłaszających organom celnym towary nabyte w ramach SOTI o wartości rzeczywistej do 150 euro, które są odpowiedzialne za pobór podatku i są operatorem pocztowym lub podatnikiem posiadającym status upoważnionego przedsiębiorcy – co do zasady będą to więc Poczta Polska, firmy kurierskie, czy agencje celne.

Zwracamy uwagę, że zmianie uległy również zasady oznaczania w JPK_V7 sprzedaży wysyłkowej (obecnie WSTO) i świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych – będzie to oznaczenie WSTO_EE. Ponadto, od 1 stycznia 2022 r. wprowadzone zostanie nowe oznaczenie w JPK_V7„IED” mogące mieć zastosowanie do dostaw dokonywanych przez operatorów interfejsów elektronicznych.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski Partner maciej.grochulski@ptpodatki.pl +48 22 205 22 08

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
22 205 22 08

Szymon Raut
Doradca podatkowy
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 22 205 22 16

Teresa Gorczyczyńska
Starszy konsultant
teresa.gorczyczynska@ptpodatki.pl
+48 22 205 22 11