TAX ALERT 2/2021 – ZMIANY WE WŁAŚCIWOŚCI URZĘDÓW SKARBOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2021 r. nastąpiły zmiany w zakresie właściwości urzędów skarbowych w odniesieniu do podatników i płatników o istotnym znaczeniu gospodarczym lub społecznym, w przypadku których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r., które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z 31 grudnia 2020 r. pod pozycją 2456 [dalej: Rozporządzenie].

W szczególności, zgodnie z Rozporządzeniem, w przypadku podatników i płatników będących/zaliczanych do:

 • podatkowych grup kapitałowych,
 • spółek wchodzących w skład takich grup,
 • banków państwowych i banków krajowych w formie spółek akcyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
 • banków hipotecznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych,
 • krajowych zakładów ubezpieczeń i krajowych zakładów reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
 • spółek publicznych, które mają siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • innych (niż wcześniej wymienione) osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro – właściwym stał się Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie (tzw. super-urząd).

Z kolei Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie stał się właściwy dla następujących kategorii podatników i płatników, jeżeli posiadają stałe miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie więcej niż jednego terytorialnego zasięgu działania naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego:

 • inne (niż wchodzące w skład PGK albo inne niż spółki publiczne) jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami,
 • inne (niż jw.) jednostki działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • przedsiębiorcy zagraniczni, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usługo równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro.

Warunki zaliczania do oraz wyłączania z danej kategorii podatników i płatników, o których mowa w Rozporządzeniu, nie uległy przy tym istotnej zmianie względem poprzednio obowiązującego rozporządzenia z 24 lutego 2017 r.

Warto wszakże zwrócić uwagę na § 9 Rozporządzenia, zgodnie z którym obowiązku zawiadomienia dotychczas właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zmianie właściwości nie stosuje się do podatników i płatników, którzy z dniem wejścia w życie Rozporządzenia zostali zaliczeni do odpowiednich kategorii podatników i płatników – jakkolwiek przepis ten wydaje się nieco enigmatyczny, niemniej na jego podstawie można wnioskować, że podatnicy i płatnicy spełniający określone dla danej kategorii kryteria w dniu 1 stycznia 2021 r., skutkujące zmianą z tym dniem właściwości naczelnika urzędu skarbowego, zwolnieni zostali z obowiązku notyfikacji tej zmiany organom skarbowym. Ergo, że obowiązek zawiadamiania dotyczy zmian właściwości, które nastąpią już w trakcie obowiązywania Rozporządzenia, a więc po 1 stycznia 2021 r.

Powyższe dotyczy wybranych kategorii podatników i płatników, tj.:

 • na gruncie poprzedniego rozporządzenia:

– osób prawnych lub jednostki organizacyjne nieposiadających osobowości prawnej, które: a) w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 5 mln euro albo b) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe biorą udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwami położonymi za granicą lub w ich kontroli, albo posiadają udział w kapitale takich przedsiębiorstw, albo c) są zarządzane bezpośrednio lub pośrednio przez nierezydenta w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe lub nierezydent dysponuje co najmniej 5% głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, albo d) jako rezydenci w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. – Prawo dewizowe jednocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym w rozumieniu innych ustaw lub w jego kontroli albo posiadają jednocześnie udział w kapitale takich podmiotów,

– spółek, których co najmniej jedna akcja jest dopuszczona do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzona do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

 • na gruncie Rozporządzenia:

– przedsiębiorców zagranicznych, z wyłączeniem przedsiębiorców zagranicznych będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w roku podatkowym osiągnęli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

– uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro,

– innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem podatników i płatników prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej co najmniej 3 mln euro i nieprzekraczającej 50 mln euro,

– innych osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, z wyłączeniem jw., które w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w roku podatkowym osiągnęły przychód netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości w walucie polskiej przekraczającej 50 mln euro.

Warto też zwrócić uwagę (przypomnieć), że określone Rozporządzeniem szczególne zasady ustalania właściwości nie dotyczą podatników i płatników (i) podatku akcyzowego, (ii) podatku od gier, (iii) podatku od wydobycia niektórych kopalin, wszakże wyłącznie w zakresie tych podatków.

Końcowo wypada też wskazać na zmianę wynikającą z innego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 grudnia 2020 r. (Dz.U. Poz. 2410), nowelizującego z kolei rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych – zgodnie z nią Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego stał się od 1 stycznia 2021 r. właściwy w sprawach dotyczących podatku u źródła (WHT). W ww. rozporządzeniu brak przy tym jakichkolwiek przepisów intertemporalnych, w związku z czym należy założyć, że do tych spraw będą w tym zakresie mieć zastosowanie reguły ogólne, wynikające z Ordynacji podatkowej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem niniejszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT


Maciej Grochulski

Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Andrzej Suwiński
Doradca podatkowy
andrzej.suwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 28

Szymon Raut
Doradca podatkowy
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16