TAX ALERT 21/2021 – PAKIET SLIM VAT 2

Szanowni Państwo,

19 sierpnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe [dalej: Ustawa] wprowadzającą regulacje składające się na tzw. pakiet SLIM VAT 2. Ustawa do dzisiaj, tj. 25 sierpnia 2021 r. nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw. Większość zmian wprowadzonych Ustawą wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku. Natomiast przepisy dotyczące rozliczania VAT należnego z tytułu importu towarów w JPK_V7 oraz wykazywania VAT naliczonego m. in. z tytułu WNT oraz importu usług, w tym samym rozliczeniu co VAT należny, bez względu na przekroczenie terminu 3-miesięcznego, wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia Ustawy.

Zmiany wprowadzone Ustawą obejmują, w szczególności:

 •  rezygnację z warunkowego odliczenia podatku naliczonego, w tym samym okresie rozliczeniowym, co podatku należnego z tytułu importu usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów [dalej: WNT], w tym w ramach własnego przedsiębiorstwa, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, które uzależnione było od wykazania podatku należnego, w terminie 3-miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów lub usług powstał obowiązek podatkowy; 
 • wprowadzenie przepisów, zgodnie z którymi obniżenia podstawy opodatkowania i VAT należnego z tytułu importu usług, WNT oraz dostawy towarów rozliczanej dla celów VAT przez nabywcę (korekta in minus), należy dokonać w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. Jednocześnie podatnik będzie zobowiązany do obniżenia w tym samym okresie VAT naliczonego;
 • w zakresie stosowania ulgi na złe długi przez wierzyciela:
  •  zrezygnowano z warunku, aby dostawa towarów / świadczenie usług została dokonana na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;
  •  zrezygnowano z warunku, aby dłużnik musiał pozostawać zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT i nie być w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji na dzień poprzedzający złożenie korekty deklaracji przez wierzyciela;
  •   wprowadzono możliwość skorzystania przez wierzyciela z ulgi na złe długi w odniesieniu do nabywców będących konsumentami oraz podatnikami VAT zwolnionymi – po spełnieniu określonych warunków;
  •  wydłużono termin na skorzystanie z ulgi z dwóch do trzech lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym została ona wystawiona;
 •  wprowadzenie możliwości odliczenia VAT naliczonego w drodze korekty JPK_V7 za: (i) okres, w którym powstało prawo do obniżenia VAT należnego oraz (ii) za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia tego podatku);
 • umożliwienie stronom transakcji dostawy budynku, budowli lub ich części – złożenia w akcie notarialnym zgodnego oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z VAT i wyboru opcji opodatkowania VAT, do zawarcia którego dochodzi w związku z dostawą tych obiektów;
 • zmiany w zakresie korzystania z bezgotówkowego rozliczania VAT importowego – podatnik, który nie rozliczył VAT należnego z tytułu importu towarów w całości lub w części w okresie, w którym był do tego zobowiązany, będzie mógł dokonać stosownej korekty w terminie 4 miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, bez utraty prawa do rozliczenia VAT należnego z tytułu importu w JPK_V7; 
 •  wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 do urzędu skarbowego (informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej);
 • dostosowanie przepisów ustawy VAT po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej;
 • doprecyzowanie sposobu przypisania transportu towarów w transgranicznych transakcjach łańcuchowych, gdy za jego organizację odpowiada pierwszy dostawca / ostatni nabywca – wprowadzone przepisy potwierdzają stosowaną dotychczas praktykę w tym zakresie;
 • zmiany doprecyzowujące w zakresie obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności (zmiana brzmienia poz. 60 załącznika nr 15 do ustawy VAT dotyczącego komputerów i pozostałych maszyn do automatycznego przetwarzania danych oraz części i akcesoriów do nich) oraz dotyczące dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT (m.in. możliwość uwolnienia środków pomimo posiadania zaległości podatkowych, o ile są one objęte decyzją o ich odroczeniu lub rozłożeniu na raty).

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 22 205 22 08

Szymon Raut
Doradca podatkowy
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 22 205 22 16

Teresa Gorczyczyńska
Starszy konsultant
teresa.gorczyczynska@ptpodatki.pl
+48 22 205 22 11