TAX ALERT 23/2021 – SILOSY SPEŁNIAJĄCE DEFINICJĘ BUDYNKU SĄ OPODATKOWANE JAK BUDYNKI, JEŻELI ICH CECHĄ WYRÓŻNIAJĄCĄ JEST POWIERZCHNIA UŻYTKOWA

Szanowni Państwo,

29 września 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę o treści: „Obiekt budowlany, będący budowlą w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) w związku z art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 63, poz. 613 ze zm.), może być dla celów opodatkowania podatkiem od nieruchomości uznany za budynek w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli spełnia kryteria bycia budynkiem wymienione w tym przepisie, a jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.”

Problem poruszony w uchwale

Podjęta uchwała odnosiła się do sprawy opodatkowania silosów podatkiem od nieruchomości. W praktyce, kwestia silosów budzi od lat liczne kontrowersje na gruncie orzecznictwa sądów administracyjnych. W szczególności, spory wywołują silosy, które jednocześnie:

  • spełniają definicję budynku (trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach);
  • spełniają definicję budowli (zbiornika).

W tym zakresie wydawało się, że spór rozstrzygnie wyrok TK z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15), który wskazał wprost, że w zakresie, w jakim obiekt budowlany spełnia definicję budynku, nie może być uznany za budowlę. Niezależnie od wydanego wyroku nadal jednak istniały rozbieżności orzecznicze na poziomie samego NSA. Przykładowo, w wyroku z 16 marca 2021 r. (III FSK 3294/21) NSA jednoznacznie stwierdził, że jeżeli silos spełnia cechy budynku, to nie można uznać go za budowlę, lecz już 7 kwietnia 2021 r. wydał wyrok o odmiennej konkluzji (III FSK 2947/21), wskazujący, że pomimo spełnienia przez silos cech budynku, charakterystyka funkcjonalna tego obiektu przemawia za uznaniem go za budowlę.

Skutki uchwały

Podjęta uchwała rozstrzyga, że w sytuacji, w której silos spełnia kryteria budynku, będzie można uznać go za budynek, jeżeli jego wyróżniającą cechą jest powierzchnia użytkowa. W przeciwnym przypadku, powinien on zostać uznany za budowlę – zbiornik. W ustnym uzasadnieniu uchwały NSA wywodził, że oceniając, czy dany obiekt jest budowlą czy budynkiem należy brać pod uwagę także sposób ustalania podstawy opodatkowania. Zatem, w sytuacji, w której podstawa opodatkowania budynku (powierzchnia użytkowa) byłaby iluzoryczna lub niemożliwa do ustalenia, zbiornik powinien być uznany za budowlę.

Podjęta uchwała rodzi wiele nowych wątpliwości, ponieważ wprowadza nowe, niewykorzystywane wcześniej kryterium „wyróżniającej cechy”. Wiele obiektów pełniących rolę silosów może być ocenianych zarówno za pomocą parametru typowego dla zbiornika, czyli jego objętości, jak również powierzchni użytkowej. Odpowiedzi na ten problem udzieli najprawdopodobniej przyszłe orzecznictwo. Niemniej jednak, wydaje się, że w praktyce poszukiwanie „cechy wyróżniającej” pozostawione zostanie biegłym wyznaczonym przez organy podatkowe. Powoduje to istotne zagrożenie, że „cecha wyróżniająca”, jako pojęcie nieznane prawu, będzie określana w sposób arbitralny, zgodny z interesami fiskalnymi lokalnych organów podatkowych.

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966

Piotr Nowosielski
Doradca podatkowy
piotr.nowosielski@ptpodatki.pl
+48 697 648 291