TAX ALERT 26/2019 – ROZPORZĄDZENIE DOTYCZĄCE DEKLARACJI I EWIDENCJI VAT – JPK_VDEK WCHODZI W ŻYCIE 1 KWIETNIA 2020 R.

Uprzejmie informujemy, iż 16 października 2019 r. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju podpisał rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług [dalej: Rozporządzenie], które przewiduje wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT (tzw. JPK_VDEK).

Jak wcześniej wskazywaliśmy (por. Tax Alert 20/2019), nowa struktura logiczna obejmująca plik JPK_VDEK będzie stanowiła dokument elektroniczny wspólny zarówno dla deklaracji VAT, jak i dla prowadzonych przez podatnika ewidencji. W efekcie, podatnicy nie będą już zobowiązani do składania odrębnie deklaracji i odrębnie ewidencji prowadzonych na potrzeby VAT.

W Rozporządzeniu przewidziano poszerzenie obowiązku informacyjnego w zakresie prowadzonej przez podatnika ewidencji sprzedaży VAT i przy tworzeniu pliku JPK_VDEK podatnicy będą wprowadzać oznaczenia identyfikujące transakcje uznane za szczególnie narażone na nadużycia, a także czynności objęte szczególnymi procedurami rozliczenia podatku.

W pliku JPK_VDEK po stronie sprzedażowej podatnik będzie obowiązany wykazać i odpowiednio powiązać z dokumentem księgowym dostawę m.in. napojów alkoholowych, paliw, oleju opałowego, wyrobów tytoniowych, odpadów, urządzeń elektronicznych, budynków oraz budowli i gruntów.

Podatnik będzie również zobowiązany do poprawnej identyfikacji i oznaczenia niektórych świadczonych usług, m.in. transportowych, gospodarki magazynowej, telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, a także o charakterze niematerialnym (wyłącznie: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych, reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych).

Ponadto, w pliku JPK_VDEK podatnicy zobowiązani będą wykazać (poprzez właściwe oznaczenie i powiązanie z konkretnym dokumentem księgowym) transakcje podlegające szczególnym procedurom lub zasadom, obejmujące m.in.:

  • zachodzące powiązania (osobowe, kapitałowe, o charakterze rodzinnym etc.) między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi;
  • transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności,
  • transakcje skutkujące transferem bonu jednego przeznaczenia (SPV) dokonane przez podatnika działającego we własnym imieniu,
  • usługi pośrednictwa w transferze bonów różnego przeznaczenia,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w ramach transakcji trójstronnej w procedurze uproszczonej.

Rozporządzenie ma wejść życie 1 kwietnia 2020 r.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Maciej Grochulski
Doradca podatkowy nr wpisu 11072
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(022) 205 22 08

Szymon Raut
Doradca podatkowy nr wpisu 12052
szymon.raut@ptpodatki.pl
(022) 205 22 16