TAX ALERT 27/2019 – UMOWA O WSPÓŁDZIAŁANIE Z SZEFEM KAS

Do podpisu Prezydenta skierowana została ustawa o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych, dostosowująca polskie prawo do regulacji unijnych.

Ustawa wprowadza do Ordynacji podatkowej przepisy w zakresie możliwości zawarcia umowy o współdziałanie, służącej zapewnieniu przestrzegania przez podatnika przepisów prawa podatkowego w warunkach przejrzystości podejmowanych działań oraz wzajemnego zaufania i zrozumienia między organem podatkowym a podatnikiem. Zgodnie z ustawą, umowa o współdziałanie zawierana będzie na wniosek podatnika, którego wartość przychodu w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro, na czas nieokreślony, pod warunkiem uzyskania przez niego pozytywnej opinii z audytu wstępnego przeprowadzanego przez Szefa KAS.

Podatnik zawierający umowę o współdziałanie będzie zobowiązany m.in. do posiadania zbioru procesów oraz procedur dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, zgłaszania Szefowi KAS istotnych zagadnień podatkowych, które mogą stać się źródłem sporu między podatnikiem a organem oraz do niezwłocznego przekazywania Szefowi KAS istotnych informacji mogących mieć wpływ na uzyskanie przez niego korzyści podatkowej. W zakresie objętym umową o współdziałanie, kontrola celno-skarbowa podatnika przeprowadzana będzie przez Szefa KAS.

Dodatkowo, podatnicy będący stroną umowy o współdziałanie uzyskają możliwość zawarcia z Szefem KAS porozumienia podatkowego m.in. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, ustalania cen transferowych, braku zasadności zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej oraz wysokości prognozowanego na następny rok podatkowy zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych. W przypadku zawarcia powyższego porozumienia, podatnik będzie mógł skorzystać z niższych opłat za złożenie wniosków o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego i wydanie opinii zabezpieczającej a także z obniżenia odsetek od zaległości podatkowych.

Wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W razie dodatkowych pytań związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Olga Górska
olga.gorska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 58