TAX ALERT 3/2021 – CENTRALNY REJESTR PODMIOTÓW AKCYZOWYCH – OD 1 LUTEGO 2021 R. NOWE OBOWIĄZKI DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE WYBORÓW AKCYZOWYCH

Informujemy, iż w dniu 13 stycznia br. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 72, dalej: Ustawa).

Jedną ze zmian dokonanych ww. Ustawą jest wprowadzenie centralnej elektronicznej rejestracji podmiotów dla celów rozliczeń akcyzy (tzw. Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych, dalej: CRPA). Obowiązki rejestracyjne będą dotyczyć szerszego niż dotąd grona podmiotów akcyzowych, tj. zarówno obecnie zarejestrowanych podatników akcyzy (uzupełnienie/aktualizacja zgłoszenia rejestracyjnego), jak i podmiotów, które dotąd nie miały obowiązku rejestracyjnego (złożenie zgłoszenia).

Nowe przepisy przewidują:

  • Utworzenie od 1 lutego 2021 r. elektronicznego rejestru (CRPA), który będzie stanowił ujednoliconą bazę podmiotów zarejestrowanych dla celów akcyzowych. Zgłoszenia (oraz ich aktualizacje) będą dokonywane wyłącznie za pośrednictwem Portalu Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (dalej: PUESC);
  • Rozszerzenie katalogu podmiotów zobowiązanych do rejestracji akcyzowej. Względem dotychczasowych przepisów krąg ten zostanie poszerzony m.in. o:

podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, zużywające/zamierzające zużywać wyroby zwolnione od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie (np. paliwo lotnicze, paliwo żeglugowe, czy gaz LPG);

– podmioty prowadzące/zamierzające prowadzić działalność jako pośredniczący podmiot węglowy lub pośredniczący podmiot gazowy (dotychczas wymagane było jedynie powiadomienie organu o zamiarze prowadzenia tej działalności);

– podmioty reprezentujące wyznaczone przez podmioty zagraniczne dla celów opodatkowania nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej lub wyrobów gazowych przez nabywcę końcowego/finalnego nabywcę gazowego;

– podmioty, które w ramach prowadzonej działalności prowadzą miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych, spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do których wysyłane są poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, które stały się nieprzydatne do spożycia, dalszego przerobu lub zużycia.

  • W drodze wyjątku, z obowiązków rejestracyjnych w CRPA zostały wyłączone podmioty prowadzące działalność z wykorzystaniem olejów opałowych, posiadające status pośredniczącego podmiotu olejowego (PPO) lub zużywającego podmiotu olejowego (ZPO).
  • Podmioty zarejestrowane dla celów akcyzy przed wejście w życie ww. Ustawy, będą miały obowiązek, do dnia 30 czerwca 2021 r., uzupełnić swoje zgłoszenie rejestracyjne poprzez portal PUESC o dane dotyczące właściwego dla podmiotu organu podatkowego. Uzupełnienie zgłoszenia w tym terminie będzie warunkiem dokonania rejestracji w CRPA.
  • Podmioty niepodlegające obowiązkowi rejestracyjnemu na gruncie dotychczasowych przepisów, które w wyniku zmian dokonanych Ustawą, będą już miały taki obowiązek, powinny w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r. dokonać zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy, także poprzez portal PUESC.
  • Organem właściwym w sprawie rejestracji (aktualizacji rejestracji) w CRPA będzie Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Będzie on zobowiązany m.in. do wydania zaświadczenia stwierdzającego czy dany podmiot jest podmiotem zarejestrowanym w CRPA.
  • Brak dochowania powyższego obowiązku może utrudnić obecnym podatnikom akcyzy kontynuację ich działalności akcyzowej, z kolei w przypadku podmiotów, które dotychczas nie były objęte obowiązkiem rejestracyjnym (np. pośredniczące podmiot węglowe / gazowe), brak terminowej rejestracji będzie skutkować utratą tego statusu, co może generować istotne konsekwencje na gruncie rozliczeń akcyzowych. Naruszenie obowiązków dotyczących rejestracji dla celów akcyzy może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową, w szczególności na podstawie art. 56b k.k.s.
  • Jak wskazaliśmy, proces rejestracji akcyzowej będzie odbywał się z wykorzystaniem portalu PUESC. Prosimy o zwrócenie uwagi na kwestie związane z jego funkcjonowaniem (m.in. osoba, która będzie dokonywać rejestracji, czy aktualizacji rejestracji podmiotu, powinna posiadać na PUESC odpowiednie konto oraz uprawnienia do właściwej reprezentacji podmiotu). Z naszego doświadczenia wynika, że realizacja powyższych formalności może okazać się czasochłonna. Z tego względu rekomendujemy dokonać rejestracji w CRPA z bezpiecznym wyprzedzeniem czasowym.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37

Mateusz Śliwiński
Starszy konsultant
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29