TAX ALERT 32/2017 – MOŻLIWOŚĆ ODZYSKANIA NADPŁATY PODATKU, WYNIKAJĄCEJ Z ORZECZENIA TSUE, JEST OGRANICZONA W CZASIE

Uprzejmie informujemy o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 20 grudnia 2017 r. w polskiej sprawie C-500/16. TSUE uznał w nim, iż polskie regulacje, wynikające z Ordynacji podatkowej, ograniczające możliwość występowania z wnioskiem o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku, także tej wynikającej z orzeczenia samego TSUE, są zgodne z przepisami wspólnotowymi, w szczególności nie naruszają zasad równoważności i skuteczności.

Rozstrzygnięcie TSUE zapadło na gruncie VAT i dotyczyło próby odzyskania przez podatnika (spółkę leasingową) podatku nadpłaconego w związku z opodatkowywaniem VAT kwot składek na ubezpieczenie przedmiotu leasingu, oferowanego wraz z usługą leasingu. Przypomnijmy, iż kilka lat temu powszechna dotychczas praktyka stosowania zwolnienia z VAT do ubezpieczenia towarzyszącego usłudze leasingowej została zakwestionowana przez organy podatkowe, jak też sądy administracyjne, i dopiero wyrok TSUE z 17 stycznia 2013 r. w sprawie BGŻ Leasing Sp. z o.o. (sygn. C-224/11) spowodował powrót do wcześniejszej praktyki. Zdaniem TSUE, wyrażonym w omawianym wyroku, skutki ww. orzeczenia Trybunału z 2013 r. – jako podstawy dochodzenia nadpłaty VAT zgodnie z art. 74 Ordynacji podatkowej – mogą (mogły) być ograniczone czasowo, tj. do momentu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego za okres rozliczeniowy, w którym doszło do nadpłaty.

Tym samym TSUE potwierdził, iż ograniczenie w czasie możliwości dochodzenia nadpłaty podatku, wynikające z art. 79 Ordynacji podatkowej, a więc do okresów nieobjętych przedawnieniem, nie narusza acquis communautaire nawet, jeżeli po pierwsze – nadpłata wynika z orzeczenia samego Trybunału, po drugie – orzeczenie to zostało wydane już po upływie okresu przedawnienia, w związku z czym podatnik nie mógł wcześniej w oparciu o orzeczenie TSUE ubiegać się o stwierdzenie i zwrot nadpłaty; dodajmy nadpłaty, której istnienie – w związku z tymże orzeczeniem – stało się przesądzone (obiektywne).

Komentowany wyrok potwierdza, iż instytucja przedawnienia „działa” w/na obie strony stosunku prawnopodatkowego, chroniąc – w aspekcie czasowym – zarówno interesy finansowe podatników, jak i – tak jak w tym przypadku – skarb państwa przed zwrotem nienależnie pobranego podatku.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Maciej Grochulski
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 08

Szymon Raut
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16