Tax Alert 32/2015 – WYROK NSA W SPRAWIE OPODATKOWANIA DYWIDENDY WYPŁACONEJ SPÓŁCE DOMINUJĄCEJ PO POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZALEŻNYCH

W dniu 25 listopada b.r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (rozpoznając łącznie sprawy o sygnaturach akt II FSK 2458/13 oraz II FSK 2929/13), w którym uznał, że połączenie, przed upływem dwuletniego okresu, o którym mowa w art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zespołu składników majątkowych i niemajątkowych tworzących spółkę zależną z aktywami innych spółek, których udziałowcem jest ta sama spółka dominująca, stanowi następstwo prawne pod tytułem ogólnym.

Zdaniem NSA, łączenie takie stanowi sukcesję uniwersalną, w konsekwencji której nie następuje zmiana udziałowca. W związku z tym, w świetle wykładni art. 22 ust. 4-4d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który określa warunki konieczne dla zwolnienia dywidendy z podatku, dokonanej zgodnie z ratio legis Dyrektywy 95/345/EWG, przyjąć należy, że utrata bytu prawnego spółek na skutek przejęcia ich przez spółkę wypłacającą dywidendę, przed upływem 2 lat od daty nabycia udziałów, nie może przesądzać o utracie prawa do zwolnienia z podatku u źródła po stronie spółki dominującej.

NSA stwierdził, że konsolidacja przez łączenie spółek zależnych nie ma wpływu na uprawnienia spółki dominującej do skorzystania ze zwolnienia dywidendy od podatku u źródła, ponieważ istnieje nadal tożsamość podmiotów pod względem ekonomicznym, gdyż spółka dominująca zachowuje analogiczne udziały po konsolidacji w stosunku do tych, które posiadała przed konsolidacją spółek zależnych. Nie można wobec tego mówić o wyzbyciu się przez spółkę dominującą udziałów w tych spółkach w okresie dwóch lat, o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Sąd powołał się przy tym na preambułę Dyrektywy Rady 2011/96/UE w sprawie wspólnego systemu opodatkowania mającego zastosowanie w przypadku spółek dominujących i spółek zależnych różnych państw członkowskich, która ostatecznie ukształtowała przepisy mając zastosowanie w sprawie, i z której jednoznacznie wynika, że działania konsolidacyjne spółek nie powinny być krępowane przez ograniczenia podatkowe.

W przypadku pytań dotyczących tematu Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

Patrycja Lutak
(22) 205 22 03


Przytoczone w omawianym wyroku tezy mogą być niezgodne z poglądami Kancelarii Paczuski Taudul w sprawach będących przedmiotem orzeczeń a pisemne uzasadnienie wyroku Sądu może różnić się od uzasadnienia ustnego.