Tax Alert 33/2015 – NOWE OBOWIĄZKI REJESTRACYJNE W AKCYZIE I SANKCJE KARNOSKARBOWE ZA ICH NARUSZENIE

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na zmiany w ustawie o podatku akcyzowym oraz kodeksie karnym skarbowym, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., dotyczące obowiązku rejestracji dla celów podatku akcyzowego.

Podmioty zużywające wyroby energetyczne opodatkowane stawką 0 zł.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych objętych wyłącznie zerową stawką akcyzy, podlegają zwolnieniu z obowiązku rejestracyjnego dla celów akcyzowych. Podmioty takie są natomiast zobowiązane powiadomić przed dniem rozpoczęcia działalności właściwego naczelnika urzędu celnego w celu ustalenia dopuszczalnych norm zużycia wyrobów opodatkowanych stawką 0 zł.

Od 1 stycznia 2016 r., ww. zwolnienie zostaje usunięte z ustawy o podatku akcyzowym, a co za tym idzie podmioty prowadzące działalność w zakresie wyrobów akcyzowych objętych zerową stawką akcyzy będą zobowiązane do zarejestrowania się dla celów akcyzowych. Zgodnie z przepisem przejściowym, wskazane podmioty powinny złożyć zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) właściwemu naczelnikowi urzędu celnego do dnia 31 stycznia 2016 r.

Pośredniczące podmioty tytoniowe

W chwili obecnej podmioty, które chcą prowadzić działalność w zakresie suszu tytoniowego podlegają obowiązkowi złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego powiadomienia o zamiarze rozpoczęcia prowadzenia działalności jako pośredniczący podmiot tytoniowy (PPT). Od nowego roku prowadzenie takiej działalności będzie wymagało wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych, dokonanego na podstawie decyzji wydawanej na wniosek podmiotu przez właściwego naczelnika urzędu celnego. Pośredniczące podmioty tytoniowe zobowiązane są do złożenia wniosku o wpis do rejestru PPT najpóźniej do dnia 31 stycznia 2016 r. pod rygorem wykreślenia z listy pośredniczących podmiotów tytoniowych, prowadzonej przez Ministra Finansów.

Wszystkie podmioty: sankcje karnoskarbowe za naruszenie obowiązków rejestracyjnych w akcyzie

Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2016 r., zgodnie z dodanym art. 56b § 2 kodeksu karnego skarbowego, niezłożenie zgłoszenia rejestracyjnego, powiadomienia, zgłoszenia o zaprzestaniu prowadzenia działalności, albo niezgłoszenie zmiany danych w nich zawartych, albo złożenie ich po terminie lub podanie w nich danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym, będzie przestępstwem karnoskarbowym podlegającym karze grzywny do 120 stawek dziennych. Powyższa sankcja dotyczyć będzie wszystkich podmiotów zobowiązanych do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenia rejestracyjnego lub powiadomienia o rozpoczęciu działalności, na podstawie art. 16, 17 i 19 ustawy o podatku akcyzowym.

Ostrzejsza sankcja, tj. grzywna do 720 stawek dziennych, grozić będzie natomiast od nowego roku za naruszenie obowiązków związanych z rejestracją pośredniczących podmiotów tytoniowych (nowy art. 56b § 1 kodeksu karnego skarbowego).

W razie pytań związanych z tematem alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

Bartosz Bołtromiuk
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37