TAX ALERT 7/2022 – ROZSZERZONY OBOWIĄZEK REJESTROWANIA SPRZEDAŻY WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH W SKŁADZIE ALKOHOL SKAŻONY – JUŻ W CZERWCU 2022 R.!

Uprzejmie informujemy i przypominamy, że wraz z odwołaniem stanu epidemii związanej z wirusem SARS-CoV-2 (czyli od dnia 16 maja br.) zaczęły obowiązywać przepisy rozszerzające obowiązek prowadzenia rejestru sprzedaży niektórych wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy skażony.

Na mocy ustawy z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Poz. 694) istotnie zmodyfikowano brzmienie art. 138t ustawy akcyzowej. W efekcie podmioty dokonujące sprzedaży na terytorium kraju wyrobów (bez względu na ich kod CN) zawierających w składzie alkohol etylowy o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 50% objętości, skażony:

  1. mieszaniną alkoholu izopropylowego (propan-2-ol) i benzoesanu denatonium lub
  2. mieszaniną alkoholu tert-butylowego i benzoesanu denatonium, lub
  3. alkoholem izopropylowym
  • w opakowaniach jednostkowych o pojemności większej niż 1,5 litra lub jednorazowo w łącznej ilości sprzedanych wyrobów większej niż 10 litrów, mają obowiązek prowadzić rejestr podmiotów odbierających te wyroby.

Rejestr ten powinien zawierać m.in. informacje o rodzaju oraz ilości odebranych wyrobów, danych nabywcy, dacie i miejscu dokonania sprzedaży, czy zawierać podpis odbiorcy. Wpisy do rejestru powinny być dokonywane z chwilą odbioru wyrobów. Sprzedawca ma równocześnie obowiązek przekazania kopii rejestru do właściwego Naczelnika US w sprawie akcyzy, w terminie do 5. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego on dotyczy.

Przepisy przewidują w tym zakresie wyjątek dla sprzedaży potwierdzonej fakturą. Wówczas, zgodnie z art. 138t ust. 8 ustawy akcyzowej, nie występuje obowiązek dokonania wpisu do ww. rejestru.

Powyższa zmiana ma o tyle istotne znaczenie, że dotychczas rejestr ten był prowadzony dla wyrobów w opakowaniach jednostkowych o pojemności 20 litrów i większej. A więc zasadniczo uległ obniżeniu próg zawartości opakowania jednostkowego, od którego aktywuje się obowiązek prowadzenia rejestru.

Zalecamy zatem dokonanie przeglądu sprzedawanych wyrobów w celu ustalenia, czy spełniają one kryteria do objęcia ich ww. rejestrem (rzeczywista objętościowa moc alkoholu przekraczająca 50% oraz odpowiednia formuła skażenia). Takimi wyrobami mogą być przykładowo niektóre płyny do spryskiwaczy, ale w praktyce obowiązek ten może dotyczyć szerokiej gamy innych produktów (np. przemysłowych, chemicznych etc.) na bazie alkoholu skażonego.

W tej sprawie stosowny komunikat wydało także Ministerstwo Finansów (link poniżej):

(https://www.podatki.gov.pl/akcyza/wyjasnienia/rejestr-podmiotow-odbierajacych-wyroby-zawierajace-w-swym-skladzie-alkohol-etylowy/).

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem Tax Alertu uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Mateusz Śliwiński
mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 29