DO KOŃCA CZERWCA, A NIE DO KOŃCA MARCA MAJĄ CZAS NA ROZLICZENIE Z URZĘDEM SKARBOWYM PODATNICY PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH. DO 30 CZERWCA 2022 R. KONIECZNE JEST ZŁOŻENIE DEKLARACJI CIT ZA POPRZEDNI ROK PODATKOWY I EWENTUALNE DOPŁACENIE PODATKU

Minister Finansów przedłużył termin do złożenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) i wpłaty należnego podatku do 30 czerwca 2022 r. Rozporządzeniem przedłużono również termin na złożenie deklaracji o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych (CIT-8E). Ponadto, przedłużenie podlega termin na wykazanie przychodów, kosztów oraz dochodów z przekształcenia w zeznaniu składanym przez podatników ryczałtu od dochodów spółek.

Do 30 czerwca 2022 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych został wydłużony termin do:

1. złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2021 r. do dnia 28 lutego 2022 r.,

2. wpłaty podatku należnego wykazanego w tym zeznaniu albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku.

Rozporządzenie nadal czeka na publikację w Dzienniku Ustaw.

Rozporządzenie wejdzie w życie dzień po jego ogłoszeniu.

Spółki nieruchomościowe

MF opublikowało również projekt rozporządzenia w sprawie przedłużenia do 30 września 2022 r. terminu składania informacji dotyczących spółek nieruchomościowych, których rok podatkowy lub rok obrotowy zakończył się w okresie od 31 grudnia 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z przepisami, które weszły w życie 1 stycznia 2021 r. (a następnie zostały znowelizowane podatkowo-składkowym Polskim Ładem m.in. w zakresie sposobu przesyłania informacji) spółki nieruchomościowe oraz ich wspólnicy (czyli podmioty posiadające bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziały (akcje), ogół praw i obowiązków, tytuły uczestnictwa lub prawa o podobnym charakterze) są zobowiązani do przekazania Szefowi KAS informacji o podmiotach będących wspólnikami spółki nieruchomościowej (dotyczy samej spółki) oraz informacji o liczbie posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, w spółce nieruchomościowej udziałów (akcji), ogółu praw i obowiązków, tytułów uczestnictwa lub praw o podobnym charakterze (dotyczy wspólników spółki).

Zgodnie z art. 45 ust. 3f ustawy PIT oraz art. 27 ust. 1e ustawy CIT spółki nieruchomościowe i podatnicy są obowiązani przekazywać te informacje Szefowi KAS w terminie do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego spółki nieruchomościowej, albo do końca trzeciego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego spółki nieruchomościowej, w przypadku gdy spółka ta nie jest podatnikiem podatku dochodowego. Biorąc pod uwagę powyższe, pierwsze informacje do Szefa KAS powinny być składane do 31 marca br.

Zgodnie art. 45 ust. 3h ustawy PIT oraz art. 27 ust. 1h ustawy CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2022 r. informacje te spółki nieruchomościowe oraz podatnicy składają w postaci elektronicznej. Do tej pory wzór informacji nie został opracowany.

W projektowanym rozporządzeniu podkreślono, że prace nad narzędziem informatycznym do przesyłania informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej nadal trwają (i skończą się nie wcześniej niż w maju br.) dlatego w ocenie MF niezbędne jest wydłużenie terminu na wypełnienie obowiązków informacyjnych. Ponadto, zgodnie z uzasadnieniem projektu to nie Szef KAS, a inne organy w strukturze KAS mają być odpowiedzialne za otrzymywanie i obsługę tych informacji. Z tego względu podjęcie kroków w kierunku wydłużenia terminów należy ocenić pozytywnie i oczekiwać na dostarczenie narzędzia do raportowania zapewne na początku trzeciego kwartału 2022 r.

Projekt rozporządzenia znajduje się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357752/katalog/12862804#12862804 (odnośnik odsyła do stron RCL).

Na bieżąco monitorujemy działania Ministerstwa Finansów w powyższym zakresie i będziemy informować o proponowanym kształcie rozwiązań.

[AKTUALIZACJA]

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 663.

Odnośnik do rozporządzenia w Dzienniku Ustaw: https://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/639

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Bartosz Podskalny
Konsultant podatkowy
bartosz.podskalny@ptpodatki.pl
+48 22 205 22 69