KORZYSTNA INTERPRETACJA DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU SPORZĄDZENIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH DLA TRANSAKCJI ZREALIZOWANYCH NA WARUNKACH USTALONYCH POMIĘDZY PODMIOTAMI NIEPOWIĄZANYMI

31 grudnia 2021 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.315.2021.2.MS), zgodnie z którą przystąpienie do funduszy inwestycyjnych typu private equity, w tym działających w formie spółek osobowych, wyjście z inwestycji oraz wypłata środków pieniężnych z tytułu udziału w zyskach funduszy nie stanowią transakcji kontrolowanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, i w konsekwencji nie podlegają obowiązkowi sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

W przedmiotowej interpretacji organ zgodził się ze stanowiskiem Wnioskodawcy i wyraził korzystny dla podatników pogląd w zakresie braku konieczności wypełniania obowiązków na gruncie przepisów o cenach transferowych dla wszystkich zdarzeń objętych zapytaniem.

We wniosku wskazano, iż Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności lokuje swoje nadwyżki finansowe w różnego rodzaju inwestycje, w tym w zagraniczne fundusze inwestycyjne typu private equity prowadzące działalność w formie m.in. spółek osobowych. Inwestycja jest realizowana poprzez wpłacenie określonego wkładu pieniężnego bądź nabycie certyfikatów inwestycyjnych funduszy.

Przed przystąpieniem do inwestycji pomiędzy Wnioskodawcą oraz pozostałymi inwestorami (w tym podmiotem zarządzającym takim funduszem, który również występuje w roli inwestora) nie występują powiązania o charakterze osobowym oraz kapitałowym w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, a ustalenie warunków uczestnictwa Wnioskodawcy w funduszach dokonywane jest przed przystąpieniem do inwestycji (tj. przed podpisaniem umowy regulującej m.in. wejście i wyjście z inwestycji oraz zasady wypłaty zysku). Oznacza to, iż warunki te określane są na moment gdy nie istnieją żadne powiązania Wnioskodawcy z funduszem oraz pozostałymi inwestorami w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W ocenie Wnioskodawcy, nie jest zatem możliwe aby warunki realizacji transakcji będących przedmiotem wniosku zostały narzucone bądź ustalone w wyniku powiązań, w związku z czym nie można mówić o transakcjach kontrolowanych.

Organ podzielił stanowisko Spółki potwierdzając, iż skoro przedmiotowe zdarzenia realizowane są na warunkach ustalonych / negocjowanych przez podmioty niepowiązane, nie stanowią one transakcji kontrolowanych co do których może powstać obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz inne obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych.

Co istotne, organ wskazał, iż realizowanie transakcji na warunkach które nie zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań jest wystarczającą przesłanką do uznania, iż dane zdarzenie nie stanowi transakcji kontrolowanej. Tym samym, w przypadku wypłaty udziału w zyskach funduszy bez znaczenia pozostaje ocena gospodarczego charakteru dokonywanego rozliczenia (wypłata udziału w zyskach funduszu wynika bowiem z zawartej umowy z funduszem, której warunki nie zostały ustalone lub narzucone w wyniku powiązań).

Stanowisko zaprezentowane przez organ w analizowanej interpretacji niewątpliwie należy ocenić pozytywnie i zasługuje ono na aprobatę z co najmniej dwóch względów. Nie tylko bowiem wprost wyłącza obowiązek sporządzenia dokumentacji dla zdarzeń związanych z realizacją inwestycji w fundusze typu private equity działające w formie spółek osobowych (w przeszłości, z uwagi na brzmienie art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy CIT wskazujące na możliwość zaistnienia powiązań pomiędzy wspólnikami i spółką osobową w wyniku jej utworzenia czy przystąpienia do niej; od 1 stycznia 2022 r. grono podmiotów powiązanych zawężono do spółki osobowej i jej wspólnika), ale przekładając przywołane w niej argumenty na inne zdarzenia realizowane na rynku można wysnuć generalny wniosek dotyczący braku obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji, których warunki zostały ustalone przed zaistnieniem powiązań pomiędzy ich stronami.

Przykładowo, możliwe byłoby argumentowanie, iż w przypadku transakcji dotyczącej udzielenia finansowania realizowanej przed przejęciem podmiotu finansowanego, należałoby przyjąć, iż skoro warunki finansowania zostały ustalane przez podmioty niepowiązane, mimo iż transakcja została zawarta na długi okres w trakcie którego może dojść do powstania powiązań pomiędzy jej stronami (np. poprzez nabycie udziałów/akcji podmiotu finansowanego) i w konsekwencji do rozliczeń (z tytułu płatności odsetek czy też spłat rat kapitału) pomiędzy podmiotami powiązanymi, nie mamy do czynienia z transakcją kontrolowaną co do której może powstać obowiązek dokumentacyjny. Warunki finansowania nie zostały bowiem ustalone ani narzucone w wyniku powiązań, a to jest warunkiem zaistnienia transakcji kontrolowanej.

Komentowana interpretacja indywidualna jest pierwszą ze znanych nam interpretacji w przedmiocie wykładni pojęcia transakcji kontrolowanej oraz „ustalenia/narzucenia warunków w wyniku powiązań”. Należy zatem obserwować jak dalej będzie kształtować się linia interpretacyjna organów podatkowych w tym zakresie i czy utrwali się podejście korzystne dla podatników.

Końcowo pragniemy wskazać, iż sama interpretacja została wydana w oparciu o stan prawny obowiązujący do 31 grudnia 2021 r., choć w naszej ocenie same zmiany w art. 11a ust. 1 pkt 6 ustawy CIT nie powinny wpływać na generalne wnioski potwierdzone w jej ramach. Jednocześnie jednak zastrzegamy, iż nie należy odnosić ich do wszystkich inwestycji czynionych w fundusze inwestycyjne, w szczególności tych dedykowanych dla jednego inwestora bądź wąskiej grupy inwestorów, gdzie występować mogą dodatkowe okoliczności istotnie modyfikujące konsekwencje podatkowe (np. występowanie mechanizmów pozwalających na wywieranie znaczącego wpływu na politykę inwestycyjną funduszu przez inwestorów).

***

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Joanna Białobrzewska
Doradca podatkowy
joanna.bialobrzewska@ptpodatki.pl
+48 606 734 498