MINISTERSTWO FINANSÓW PROPONUJE UPROSZCZENIA W ZAKRESIE CEN TRANSFEROWYCH – PROJEKT ZMIAN PRZEPISÓW W PREKONSULTACJACH

29 czerwca 2021

W dniu 28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów (MF) opublikowało propozycje zmian podatkowych w zakresie cen transferowych, które mają być częścią proponowanych rozwiązań podatkowych związanych z programem Polski Ład. Zgodnie z informacją MF celem wprowadzanych zmian w obszarze cen transferowych jest uproszczenie i odbiurokratyzowanie szeregu regulacji lub procedur.

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych zmian przedstawionych w projekcie skierowanym do prekonsultacji:

 1. Zmiany w zakresie lokalnej dokumentacji cen transferowych
 • wydłużenie terminu na przygotowanie lokalnej dokumentacji cen transferowych z 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego do 10 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego;
 • doprecyzowanie sposobu ustalania wartości transakcji kontrolowanej w przypadku umowy depozytu, umów ubezpieczenia lub umów reasekuracji, a także transakcji polegających na zawarciu umowy spółki niebędącej osobą prawną;

Zgodnie z projektem w przypadku depozytu wartość transakcji odnosić się będzie do wartości kapitału, w przypadku umów ubezpieczeń lub reasekuracji – do sumy ubezpieczenia, a w przypadku spółek niebędących osobą prawną – do łącznej wartości wkładów wniesionych do spółki niebędącej osobą prawną;

 • rozszerzenie listy wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych także na transakcje kontrolowane realizowane pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi, których macierzyste jednostki są podmiotami powiązanymi, a także pomiędzy położnym w Polsce zakładem zagranicznym podmiotu powiązanego będącego nierezydentem i powiązanego z nim podmiotu mającego rezydencję podatkową w Polsce, po spełnieniu warunków przewidzianych w proponowanych przepisach;
 • wprowadzenie wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji kontrolowanych objętych porozumieniem podatkowym oraz porozumieniem inwestycyjnym;
 • wprowadzenie wyłączeń z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dla transakcji korzystających z uproszczeń safe harbour dla pożyczek, kredytów, obligacji oraz transakcji dotyczących rozliczeń w zakresie tzw. czystego refakturowania;
 • zaproponowano, aby w przypadku umowy spółki niebędącej osobą prawną, umowy wspólnego przedsięwzięcia lub innej umowy o podobnym charakterze analiza cen transferowych obejmowała w szczególności przyjęte zasady dotyczące praw wspólników lub stron umowy do udziału w zysku lub majątku oraz uczestnictwa w stratach;
 • dopuszczono możliwość niezamieszczania w dokumentacji cen transferowych analizy porównawczej lub analizy zgodności w przypadku:
  • transakcji kontrolowanych zawieranych przez podmioty powiązane będące mikroprzedsiębiorcą lub małym przedsiębiorcą w rozumieniu Prawa przedsiębiorców, oraz
  • transakcji innych niż transakcje kontrolowane, które objęte są obowiązkiem dokumentacyjnym zawieranych z tzw. rajami podatkowymi lub w których rzeczywisty właściciel kontrahenta jest rezydentem tzw. rajów podatkowych.

Uwaga! Planowane nowe ułatwienia dotyczącą mikro i małych przedsiębiorców, a także transakcji z tzw. rajami podatkowymi będą miały zastosowanie również do dokumentacji cen transferowych sporządzanej za rok podatkowy rozpoczynający się w 2021 r.

 • wydłużenie terminu na przedłożenie organom lokalnej dokumentacji cen transferowych przez podatnika na żądanie organu podatkowego z 7 dni do 14 dni licząc od daty doręczenia żądania;

2. Zmiany w zakresie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

 • likwidacja oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych jako odrębnego dokumentu i przeniesienie go, w zmienionej treści, do informacji o cenach transferowych (TPR);
 • rezygnacja z potwierdzania, iż sporządzona została dokumentacja cen transferowych;
 • wprowadzenie regulacji stwierdzającej expressis verbis, że informacja o cenach transferowych TPR będzie składana na podstawie lokalnej dokumentacji cen transferowych;
 • równolegle, zgodnie z projektem, do formularza TPR zostanie dodany drugi element dotychczasowego oświadczenia dotyczący rynkowości cen transferowych.

3. Zmiany w zakresie informacji o cenach transferowych (TPR)

 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do końca 11 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu;
 • zmiana w zakresie organu, do którego składana jest informacja TPR – zgodnie z propozycją, informacja TPR będzie składana do naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach podatku dochodowego;
 • dopuszczenie możliwości podpisywania informacji TPR przez prokurenta działającego zgodnie z zasadami reprezentacji oraz pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem;

4. Pozostałe zmiany

 • doprecyzowanie, że istnieje możliwość dokonania korekty cen transferowych in minus także w sytuacji, gdy podatnik otrzymał od podmiotu powiązanego dowód księgowy, który potwierdza dokonanie korekty cen transferowych w określonej wysokości przez podmiot powiązany (zamiast oświadczenia podmiotu powiązanego);
 • rezygnacja z obowiązku informowania o dokonaniu korekty cen transferowych w zeznaniu rocznym;
 • powiązanie pojęcia wartości transakcji kontrolowanej z neutralnością podatku od towarów i usług – zgodnie z planowanym rozwiązaniem wartość transakcji kontrolowanej pomniejsza się o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem podatku od towarów i usług, który zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego, oraz naliczonego podatku od towarów i usług, w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług;
 • doprecyzowanie przepisów art. 11n ustawy CIT w zakresie regulacji, że zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego mają zastosowanie wyłącznie do obowiązku dokumentacyjnego wynikającego z art. 11k ustawy CIT. Konsekwencją zmiany jest brak możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego w przypadku obowiązku sporządzenia dokumentacji dla tzw. transakcji rajowych (sporządzanych na podstawie art. 11o ustawy CIT);
 • zmiana przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie raportowania transakcji zawartych z nierezydentami – powrót do braku obowiązku składania informacji ORD-U przez podmioty obowiązane do sporządzenia informacji o cenach transferowych (TPR),pod pewnymi warunkami.

Pełną treść proponowanych zmian można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/finanse/pakiet-rozwiazan-dla-powrotu-kapitalu-do-polski-i-zmiany-w-zakresie-cen-transferowych-w-prekonsultacjach

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Kiciński
Doradca podatkowy
piotr.kicinski@ptpodatki.pl
+48 665 751 206