POLSKI ŁAD – PROJEKT ZMIAN W ZAKRESIE ULGI B+R i IP BOX

18 czerwca 2021

Dnia 15 czerwca b.r. Minister Finansów przedstawił projekt ustawy mającej wprowadzać ulgi wspierające innowacje i produkcję do polskiego porządku prawnego.

Minister Finansów rozpoczął tym samym prekonsultacje projektu nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych, w którym zaproponowano wprowadzenie nowego pakietu ulg wspierających innowacje i produkcję. Projekt jest częścią tzw. Nowego Ładu i ma zwiększyć wsparcie dla inwestowania przez polskie firmy.

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy ,,celem projektowanej ustawy jest restart gospodarki, tj. stworzenie przyjaznego systemu podatkowego wspierającego przedsiębiorców w nowej rzeczywistości gospodarczej i przejęcie przez Polskę dominującej pozycji w wyścigu o nowe łańcuchy dostaw”.

W konsekwencji, pojawił się długo wyczekiwany przez podatników, projekt przepisów wprowadzających m.in. ulgę na prototypy oraz kilka innych nowości i zmian w już obowiązującej uldze na działalność badawczo-rozwojową [dalej: ulga B+R], oraz w preferencyjnym opodatkowaniu dochodów osiąganych z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej [dalej: IP BOX].

Poniżej prezentujemy podsumowanie wybranych zmian zawartych w projekcie ustawy:

 1. ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników;
 2. ulga na prototypy;
 3. powiązanie IP BOX z ulgą B+R.

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

 • projekt zakłada wprowadzenie ulgi z tytułu należności wypłacanych pracownikom i osobom wykonującym czynności na podstawie umowy cywilno-prawnej, którzy co najmniej 50% czasu pracy/świadczenia poświęcają na realizację działalności B+R;
 • ulga polegać ma na tym, iż podatnik będący płatnikiem, będzie mógł odliczyć od zaliczek na podatek dochodowy, potrącanych z wynagrodzeń osób fizycznych, zatrudnionych u niego na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, czy też praw autorskich, koszty kwalifikowane, których nie odliczył od swojego dochodu w zeznaniu rocznym w ramach odliczenia ulgi B+R, ponieważ poniósł stratę albo wysokość dochodu była niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń z tytułu kosztów kwalifikowanych związanych z działalnością B+R.

UWAGA: projekt ustawy zakłada ograniczenia w tym zakresie, zgodnie z którymi m.in. wysokość odliczenia odpowiadać ma iloczynowi kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym w przypadku podatników CIT.

Ulga na prototypy

 • projekt ustawy zakłada wprowadzenie możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów produkcji próbnej nowego produktu lub wprowadzenia takiego produktu na rynek;
 • odliczenie skierowane jest zarówno do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i osobami prawnymi, jednakże w tym drugim przypadku, ulga nie będzie miała zastosowania u podatników osiągających wyłącznie przychody z zysków kapitałowych, bowiem ulga ta ma być rozliczana w grupie przychodów z innych źródeł (tzw. przychodów operacyjnych);
 • celem proponowanego rozwiązania jest wsparcie podatników, którzy w wyniku prowadzonych prac B+R wytworzyli nowy produkt i obejmować ma koszty ponoszone na etapie produkcji próbnej takiego produktu, a także koszty związane z wprowadzeniem nowego produktu na rynek sprzedaży (tzw. rozruch technologiczny produkcji).

UWAGA: projekt zakłada, że wsparciem będzie objęta tylko produkcja nowych towarów, z wyłączeniem usług.

 • jako koszty produkcji próbnej, przyjmowane będą wydatki poniesione na nabycie lub wytworzenie fabrycznie nowego środka trwałego zaliczonego do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych, niezbędnego do uruchomienia produkcji próbnej nowego produktu;
 • natomiast w ramach katalogu kosztów związanych z wprowadzeniem na rynek nowego produktu znajdować mają się następujące kategorie:
  • koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu, homologacji, znaku CE, znaku bezpieczeństwa, uzyskania lub utrzymania zezwolenia na obrót lub innych obowiązkowych dokumentów lub oznakowań związanych z dopuszczeniem do obrotu lub użytkowania oraz koszty opłat pobieranych w celu ich uzyskania, odnowienia lub przedłużenia;
  • koszty badania cyklu życia produktu;
  • koszty weryfikacji technologii środowiskowej ETV;
 • zgodnie z projektem ustawy wartość odliczenia nie będzie mogła przekroczyć 30% poniesionych kosztów, nie więcej jednak niż 10% dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • w ramach ulgi nie będą uwzględniane wszystkie działania podatnika, których celem jest uzyskanie certyfikatów i zezwoleń, bowiem wsparciem tym objęte będą tylko te działania, które zmierzają do uzyskania przez podatnika certyfikatów i zezwoleń, bez których zgodnie z prawem nie jest możliwa sprzedaż nowego produktu.

UWAGA: dla celów ulgi, co do zasady, uwzględniane będą poniesione przez podatnika koszty bez podatku VAT.

Powiązanie IP BOX z ulgą B+R

 • projektowane rozwiązanie ma umożliwiać korzystanie w sposób symultaniczny z obecnie obowiązującej ulgi na działalność B+R przez podatnika osiągającego dochód z praw własności intelektualnej, który objęty jest reżimem IP BOX;
 • choć obecnie skorzystanie z ulgi B+R nie wyklucza jednoznacznie możliwości zastosowania IP BOX, to podatnik zasadniczo nie jest uprawniony do uwzględnienia kosztów kwalifikowanych w kalkulacji dochodu w ramach IP BOX. Natomiast projekt przewiduje możliwość odliczania przez podatnika poniesionych kosztów kwalifikowanych od takiego dochodu;
 • w konsekwencji, koszty kwalifikowane będą mogły mieć też wpływ na kalkulację dochodu w ramach IP BOX.

Pragniemy podkreślić, iż powyższy system ulg podatkowych obowiązywać ma już od 2022 r., jednakże projekt ustawy jest na wstępnym etapie procesu legislacyjnego. W związku z powyższym, zachęcamy do śledzenia postępu prac, o których będziemy informować na naszej stronie internetowej, lub do kontaktu z pracownikami naszej kancelarii.

Z projektem nowelizacji można się zapoznać tutaj

Strona MF: link

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Tomasz Klatkiewicz
Doradca podatkowy
tomasz.klatkiewicz@ptpodatki.pl
+48 515 298 844