Szanowni Państwo,

jeżeli są Państwo w posiadaniu decyzji w sprawie Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS) wydanej na artykuły spożywcze ze stawką VAT 5%, pragniemy wskazać na potencjalne ryzyko wygaśnięcia z mocy prawa tych decyzji z dniem 1 lutego br. w związku z planowym wejściem w życie przepisów czasowo obniżających stawki VAT z 5% na 0% na niektóre te artykuły (tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0).

Przepisy te przewidują bowiem czasowe obniżenie stawki VAT do 0% (w okresie od 1 lutego do 31 lipca br.) na towary wymienione w poz. 1-18 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, które dotychczas opodatkowane były stawką VAT 5%. Równocześnie, ustawodawca na chwilę obecną nie przewiduje żadnych rozwiązań w zakresie ważności decyzji WIS wydanych na te towary. Tymczasem zgodnie z art. 42h ust. 1 ustawy o VAT: „WIS wygasa z mocy prawa w przypadku zmiany przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku odnoszących się do towaru albo usługi będących jej przedmiotem, w wyniku której WIS staje się niezgodna z tymi przepisami. Wygaśnięcie WIS następuje z dniem wejścia w życie przepisów, w wyniku których WIS stała się z nimi niezgodna”.

W przypadku braku odpowiedniego mechanizmu zabezpieczającego (np. zawieszenie stosowania ww. art. 42h ust. 1 ustawy o VAT na okres działania tarczy antyinflacyjnej 2.0 w stosunku do towarów objętych tarczą), naszym zdaniem istnieje ryzyko, że wspomniane decyzje WIS wygasną z mocy prawa już z dniem 1 lutego br. W konsekwencji, może dojść do konieczności ponownego wystąpienia o uzyskanie decyzji WIS (oczywiście wraz z obowiązkiem poniesienia kosztów tego postępowania), jak również do ewentualnych trudności w relacjach z kontrahentami, którzy mogą np. wymagać posiadania decyzji WIS (dla celów formalnego potwierdzenia prawidłowości klasyfikacji i stawki VAT danego towaru).

***

W razie dalszych pytań dotyczących poruszonej kwestii, pozostajemy do Państwa dyspozycji – uprzejmie prosimy o kontakt z Maciejem Grochulskim (e-mail: maciej.grochulski@ptpodatki.pl), Justyną Pułką (e-mail: justyna.pulka@ptpodatki.pl) lub Mateuszem Śliwińskim (mateusz.sliwinski@ptpodatki.pl).