TAX ALERT 27/2020 – OD 1 STYCZNIA 2021 R. NOWE OPŁATY: „CUKROWA” ORAZ OD NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W MAŁYCH OPAKOWANIACH

Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z dnia 31 sierpnia br. (poz. 1492) opublikowana została ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Zmiany dotyczą m.in. przepisów:

 • ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – m.in. w zakresie wprowadzenia nowej opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach o objętości nieprzekraczającej 300 ml;
 • ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym – m.in. w zakresie wprowadzenia nowej opłaty od niektórych napojów z dodatkiem substancji o właściwościach słodzących, oraz kofeiny lub tauryny.

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, termin wejścia w życie ww. przepisów został przesunięty na 1 stycznia 2021 r.

1. Dodatkowa opłata od sprzedaży napojów alkoholowych w małych opakowaniach

– Nowa opłata będzie obciążać zasadniczo podmioty posiadające zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu, wydane przez ministra właściwego do spraw gospodarki, oraz napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu, wydane przez właściwego marszałka województwa.

– Opłata za korzystanie z ww. zezwoleń – dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – wyniesie dodatkowo 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

Nowe obowiązki sprawozdawcze: przedsiębiorca posiadający zezwolenie na obrót hurtowy zobowiązany będzie, w terminie do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza (odrębnie w odniesieniu do każdego zezwolenia), do:

 • złożenia w postaci elektronicznej informacji do właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, zawierającej m.in. dane dotyczące faktur sprzedaży, dane o liczbie litrów 100% alkoholu zawartego w sprzedanych napojach, czy liczbie opakowań napojów, w podziale na ilość nominalną napoju w opakowaniach i zawartość alkoholu;
 • obliczenia oraz uiszczenia opłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego.

– W przypadku niedopełnienia któregoś z ww. obowiązków, właściwy miejscowo naczelnik urzędu skarbowego ustali (w drodze decyzji) dodatkową opłatę w wysokości:

 • 2000 zł – w przypadku podmiotów posiadających zezwolenie na obrót hurtowy napojami o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwo; oraz o zawartości powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa;
 • 11 250 zł – w przypadku podmiotów posiadających zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18% alkoholu.

2. Opłata „cukrowa”

– Nowej opłacie będzie podlegało wprowadzenie na rynek napojów z dodatkiem:

 • cukrów będących monosacharydami lub disacharydami oraz środków spożywczych zawierających te substancje oraz substancji słodzących, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008,
 • kofeiny lub tauryny.

– Na potrzeby opłaty za napój uważany będzie wyrób w postaci napoju oraz syrop będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług w klasach 10.32 i 10.89 oraz w dziale 11, w którego składzie znajduje się co najmniej jedna z ww. substancji, z wyłączeniem występujących w nich naturalnie.

– Przez wprowadzenie napojów na rynek będzie rozumiana:

 • sprzedaż napojów do pierwszego punktu, w którym jest prowadzona sprzedaż detaliczna;
 • sprzedaż detaliczna napojów dokonywana przez producenta, zamawiającego (w przypadku gdy skład napoju objętego opłatą stanowi element umowy zawartej przez producenta, dotyczącej produkcji tego napoju dla zamawiającego), podmiot nabywający napoje w ramach wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, oraz importera;
 • sprzedaż na rzecz podmiotu prowadzącego jednocześnie sprzedaż detaliczną i hurtową.

Wysokość opłaty wyliczana będzie następująco (w przeliczeniu na litr napoju):

 • 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju, lub za zawartość w jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej, wymienionej w rozporządzeniu nr 1333/2008 (ta część opłaty nie będzie miała zastosowania m.in. do napojów, w których udział masowy soku wynosi co najmniej 20%); oraz
 • 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju;
 • 0,10 zł za każdy litr napoju zawierającego dodatek kofeiny lub tauryny.

Opłatą nie będą objęte m.in. wyroby medyczne, suplementy diety oraz wyroby akcyzowe.

– Podmioty obowiązane do uiszczenia opłaty będą zobowiązane do:

 • złożenia w postaci elektronicznej informacji do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zawierającej m.in. dane dotyczące faktur sprzedaży, dane o ilości napojów sprzedanych w danym okresie w podziale na poszczególne napoje, oraz informacje o zawartości dodatków powodujących obowiązek uiszczenia opłaty,
 • obliczenia oraz uiszczenia opłaty na rachunek właściwego urzędu skarbowego w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy informacja.

– W przypadku niedokonania opłaty w terminie, właściwy organ ustali, w drodze decyzji, dodatkową opłatę w wysokości odpowiadającej 50% kwoty należnej opłaty.

W sytuacji jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego Tax Alertu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Bartosz Bołtromiuk
Doradca podatkowy
bartosz.boltromiuk@ptpodatki.pl
(22) 205 22 37