PODATKOWA CZĘŚĆ POLSKIEGO ŁADU PO KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

9 września 2021

8 września projekt ustawy realizujący w sferze podatków program społeczno-gospodarczy „Polski Ład” został zaakceptowany przez rząd i trafił do Sejmu. W ramach projektowanych zmian przewidziano omawiane już przez nas szerzej zmiany dotyczące m.in. wyższej kwoty wolnej od podatku, podwyższenia progu podatkowego czy zmian w sposobie obliczania składki zdrowotnej (planowane jest pozbawienie podatników prawa do odliczenia od podatku części płaconej składki zdrowotnej oraz zastąpienie zryczałtowanej składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców 9 proc. składką liniową naliczaną od dochodu). Ta ostatnia kwestia budziła największe kontrowersje, a proponowane zmiany spotkały się z szeroką krytyką.

Mimo wielu krytycznych stanowisk zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych Komitet Stały Rady Ministrów pozytywnie zaopiniował projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD260). Co istotne, przed skierowaniem projektu ustawy do prac w Sejmie, Ministerstwo nie odniosło się wprost do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji publicznych. Tego samego dnia odbyło się spotkanie prasowe, na którym resort zaprezentował zmodyfikowane założenia reformy, a projekt, wraz z uzasadnieniem, trafił do prac w Izbie Niższej. Późnym wieczorem na stronach sejmowych pojawił się liczący blisko 700 stron dokument, z którym podatnicy mogą się zaznajomić.

Projektodawca nie będąc głuchym na prośby i protesty przedsiębiorców z sektora MŚP zdecydował się na pewne ustępstwa w tym zakresie. Najistotniejsze zmiany dotyczą ustalania podstawy wymiaru składki zdrowotnej:

  1. wysokość składki zdrowotnej dla osób rozliczających się na skali podatkowej nie ulegnie zmianie (będzie to 9% od dochodu, bez możliwości odliczenia całości lub części składki od podatku);
  2. od 2022 r. wysokość składki dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy wybiorą podatek liniowy 19%, będzie wynosić 4,9%, a nie jak pierwotnie zakładano 9% podstawy wymiaru (przedsiębiorcy rozliczający swoje dochody z działalności gospodarczej na skali podatkowej nadal zapłacą 9% składkę zdrowotną obliczaną od dochodu);
  3. dla podatników korzystających z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych o przychodach do 60 tys. zł miesięcznie, podstawa składki zdrowotnej wyniesie 60% przeciętnego wynagrodzenia, dla przychodów do 300 tys. zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia, a dla wyższych – 180% przeciętnego wynagrodzenia;
  4. dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej podstawą obliczenia 9% składki będzie wysokość minimalnego wynagrodzenia (pierwotnie miało być to średnie wynagrodzenie);
  5. ujednolicony zostanie termin rozliczania składek zdrowotnych oraz składek na ubezpieczenie społeczne, termin rozliczania składek zostanie przedłużony do 20. dnia kolejnego miesiąca (propozycje w dotychczasowym projekcie nie były spójne, choćby z terminami wystawiania faktur VAT).

Zgodne z danymi MF skutkiem odstąpienia przez projektodawcę od tak radykalnych zmian w zakresie składki zdrowotnej będzie zmniejszenie planowanych wpływów do Narodowego Funduszu Zdrowia o ok. 5,4 mld zł.

Jednocześnie zdecydowano się na zaproponowanie „podatku od dużych korporacji” nazwanego w ustawie CIT „minimalnym podatkiem dochodowym” (projektowany art. 24ca ustawy CIT) dla spółek kapitałowych oraz podatkowych grup kapitałowych, których udział dochodów w przychodach wynosić będzie mniej niż 1%. Podatek dotyczyć będzie tylko dochodów i przychodów z działalności operacyjnej i będzie wynosić 10% podstawy opodatkowania (przy czym kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego podatnicy będą mogli odliczyć od podatku dochodowego obliczonego i zapłaconego na zasadach ogólnych). Uzasadniając projektowane rozwiązanie, MF powołał się na apele zgłoszone w toku konsultacji publicznych oraz proceder unikania płacenia podatku dochodowego przez zagranicznych inwestorów, którzy wykorzystują sprzyjające im polskie otoczenie prawno-biznesowe. Przypominamy, że podobne przepisy obowiązują w zakresie podatku od przychodów z budynków (art. 24b ustawy CIT oraz art. 30g ustawy PIT.)

Wedle zapewnień Ministerstwa podatek ten nie obciąży inwestorów i nie zmniejszy atrakcyjności inwestycyjnej Polski. Nie będą mu podlegać firmy, które ponoszą realne wydatki inwestycyjne. Propozycja ma również nie prowadzić do podwójnego opodatkowania (od podatku minimalnego będzie odliczany zapłacony w Polsce CIT – nie zapłacą go więc te firmy, które realnie płacą w Polsce podatki). Więcej szczegółów dotyczących tego mechanizmu przekażemy w kolejnych wpisach.

W kolejnym wpisie na naszym blogu szczegółowo omówimy powyższą propozycję resortu finansów.

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418