POŁĄCZENIE SPÓŁEK PACZUSKI TAUDUL DORADCY PODATKOWI SP. Z O.O. I PACZUSKI TAUDUL DORADCY PODATKOWI SP.P.

W dniu 30 kwietnia 2019 r. nastąpiło zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS połączenie spółek Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmująca) oraz Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi spółka partnerska (spółka przejmowana) w trybie art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

W wyniku zmiany obie spółki zostały połączone w jeden podmiot, działający pod nazwą Paczuski Taudul Doradcy Podatkowi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, tym samym nastąpiła zmiana numerów: KRS 0000688299, NIP 5272814340, REGON 367913549.