POLSKI ŁAD – MINIMALNY PODATEK DOCHODOWY

13 września 2021

W projekcie ustawy podatkowej, w której zaproponowano rozwiązania w ramach „Polskiego Ładu”, w ostatniej chwili znalazło się miejsce na „minimalny podatek dochodowy”. Mają go zapłacić wszystkie podmioty, które wykazują stratę podatkową lub osiągają niski (poniżej 1%) wskaźnik zysków z działalności operacyjnej. Rząd uzasadnia konieczność wprowadzenia tych regulacji m.in. istnieniem „zagranicznej luki podatkowej”. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zagadnienia związane z nowymi regulacjami.

Podatnicy

Nowy podatek mają zapłacić spółki, podatkowe grupy kapitałowe oraz zakłady podmiotów zagranicznych (podmioty niemające „formalnego” bytu prawnego na terytorium Polski), które w roku podatkowym:

 1. poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
 2. wykazują określony, niski wskaźnik dochodowości w ramach działalności operacyjnej, wynikający ze stosunku przychodów do kosztów uzyskania przychodów (tj. udział dochodów, określony zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy CIT, w przychodach stanowiący nie więcej niż 1% podstawy opodatkowania).

Tym niemniej, dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, nie będzie uwzględniać się kosztów zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów (w tym poprzez odpisy amortyzacyjne), wynikających z nabycia fabrycznie nowych środków trwałych (należących do grupy 3-8 KŚT).

Stawka podatku

Podatnicy spełniający powyższe wymogi będą obowiązani do zapłaty minimalnego podatku dochodowego w wysokości 10% podstawy opodatkowania.

Podatek minimalny obliczany będzie w skali roku, a jego wysokość będzie wykazywana w zeznaniu CIT-8.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania odpowiadać będzie sumie określonych elementów składowych, tj.:

 1. 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych (tzw. przychodów operacyjnych),
 2. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania dłużnego, które przekraczają 30% EBITDA,
 3. wartości odroczonego podatku dochodowego, skutkującego zwiększeniem zysku brutto/zmniejszeniem straty netto,
 4. poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych (podmiotów z państwa lub terytorium stosującego szkodliwą konkurencję podatkową) kosztów nabycia określonych usług lub praw niematerialnych (m.in. usług doradczych, badania rynku, opłat i należności za korzystanie lub prawo do korzystania z licencji, autorskich praw majątkowych, etc.) w wartości przekraczającej 3 mln złotych oraz 5% EBITDA.

Kwoty zmniejszające podstawę opodatkowania

Podstawa opodatkowania minimalnym podatkiem dochodowym podlega pomniejszeniu o:

 1. wszelkie odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania, z wyjątkiem ulgi na złe długi, o której mowa w art. 18f ustawy CIT,
 2. dochody, które są uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 (dochody zwolnione w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE) lub 34a (dochody zwolnione w związku z prowadzeniem działalności określonej w decyzji o wsparciu, w ramach PSI), u podatnika korzystającego z tych zwolnień.

Wyłączenia

Z reżimu minimalnego podatku dochodowego zostaną wyłączone:

 1. przedsiębiorstwa finansowe w rozumieniu art. 15c ust. 16 ustawy CIT (m.in. banki krajowe, instytucje kredytowe czy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe),
 2. podatnicy w pierwszych 3 latach prowadzonej działalności (wyłączenie to nie znajdzie zastosowania do podmiotów, które powstały na skutek działań o charakterze restrukturyzacyjnym określonych w art. 19 ust. 1a ustawy CIT),
 3. podatnicy, którzy uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
 4. podmioty funkcjonujące w prostej strukturze organizacyjnoprawnej, bez skomplikowanych powiązań (w których w szczególności udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne).

„Odliczalność” podatku minimalnego

Kwotę zapłaconego za dany rok podatkowy minimalnego podatku dochodowego podatnicy będą mogli odliczyć od podatku obliczonego na zasadach ogólnych. Odliczenia będzie można dokonać w zeznaniu rocznym, w kolejno następujących po sobie 3 latach podatkowych, następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik wpłacił minimalny podatek dochodowy (wprowadzenie tego mechanizmu ma przeciwdziałać podwójnemu opodatkowaniu).

Wpływ podatku minimalnego na efektywną stawkę podatkową

W efekcie wdrożenia proponowanych zmian, dla podmiotów objętych podatkiem minimalnym zapłacony podatek wniesie nie mniej niż 0,4% przychodów operacyjnych. Dla podmiotu, którego wskaźnik przychodów do dochodów znajdzie się minimalnie poniżej progu ustawowego (np. na poziomie 0,99%) może to oznaczać automatyczny wzrost realnego obciążenia z tytułu podatku dochodowego od zysków operacyjnych o ponad 50% (tj. z ok. 0,19% do 0,4% przychodów operacyjnych) lub więcej (gdy podstawa opodatkowania zostanie zwiększona o dodatkowe elementy wskazane w pkt 2-4 powyżej). Ze wstępnych szacunków przeprowadzonych na podstawie danych dotyczących wysokości przychodów/dochodów uzyskiwanych przez największych podatników za 2019 r. wynika, iż zakresem przedmiotowych regulacji objęte byłoby ok. 20% takich podatników (po wyłączeniu przedsiębiorstw finansowych).

Dodatkowo, wbrew zapowiedziom Ministerstwa Finansów, że nowy podatek zapłacą tylko „wielkie korporacje”, a projektowane rozwiązania są wymierzone w interesy zagranicznych podmiotów stosujących optymalizację podatkową, nowym reżimem opodatkowania mogą być objęte wszystkie podmioty, które spełnią przesłanki określone w przepisie (również firmy z sektora MŚP).

***

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z tematem naszego wpisu, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418