POLSKI ŁAD – OPODATKOWANIE SPÓŁEK HOLDINGOWYCH

29 czerwca 2021

23 czerwca 2021 r., Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji projekt ustawy wprowadzającej pakiet rozwiązań podatkowych mających na celu sprzyjanie lokalizacji spółek holdingowych w Polsce.

Spółka holdingowa

Projekt wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nowy „Rozdział 5b Opodatkowanie spółek holdingowych” i definicje spółki holdingowej, spółki zależnej, krajowej spółki zależnej i zagranicznej spółki zależnej.

Nowy reżim podatkowy, mający stanowić alternatywę względem obecnie funkcjonującej instytucji podatkowej grupy kapitałowej, opiera się na dwóch filarach:

  1. zwolnieniu z CIT 95% kwoty dywidend otrzymywanych przez spółkę holdingową od spółek zależnych;
  2. pełnym zwolnieniu z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych.

Podstawowym warunkiem skorzystania z powyższych preferencji będzie posiadanie przez spółkę holdingową co najmniej 10% udziałów lub akcji w spółce zależnej przez minimum 1 rok.

Dywidendy

Projekt wprowadza zwolnienie z CIT dywidend, uzyskanych przez spółkę holdingową od krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej, w części odpowiadającej 95% kwoty tych dywidend. Zwolnienie to będzie funkcjonować równolegle ze zwolnieniem wynikającym z dyrektywy parent subsidiary, zaimplementowanej do Polskiego porządku prawnego w art. 22 ust. 4-6 ustawy CIT. W przeciwieństwie do niego obejmie ono także podmioty spoza UE, EOG i Konfederacji Szwajcarskiej, a dodatkowo będzie wymagać utrzymywania własności udziałów/akcji przez nieprzerwany okres 1 roku (a nie 2 lat), przy czym warunek ten zapewne będzie musiał być spełniony na moment wypłaty (co nie jest wymagane dla zwolnienia na podstawie art. 22 ust. 4 ustawy CIT).

Konsekwencją zwolnienia z opodatkowania 95% kwoty dywidendy jest ograniczenie możliwości odliczania w Polsce podatku dochodowego zapłaconego przez spółkę wypłacającą w kraju jej rezydencji podatkowej do 5% wartości tego zagranicznego podatku (proporcjonalnie do wartości faktycznie opodatkowanej w Polsce dywidendy).

Zwolnienie nie znajdzie zastosowania w przypadku dywidend wypłacanych przez zagraniczną spółkę zależną:

  • nieprowadzącą istotnej rzeczywistej działalności gospodarczej, będącą zagraniczną jednostką kontrolowaną w rozumieniu regulacji CFC – w roku podatkowym, w którym wypłacana jest dywidenda, lub w którymkolwiek z 5 lat podatkowych poprzedzających ten rok;
  • w części, w jakiej wypłacana dywidenda w jakiejkolwiek formie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku przez zagraniczną spółkę zależną.

Zyski ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych

Proponowana zmiana polega na zwolnieniu od podatku dochodowego dochodów osiągniętych przez spółkę holdingową z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) krajowej spółki zależnej lub zagranicznej spółki zależnej na rzecz podmiotu niepowiązanego, pod warunkiem złożenia przez spółkę holdingową do urzędu skarbowego oświadczenia o zamiarze skorzystania z takiego zwolnienia na 30 dni przed transakcją.

Zwolnienie to nie będzie mieć zastosowania do zbycia udziałów lub akcji spółek, których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone w Polsce lub prawa do takich nieruchomości).

Proponowane zmiany miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Olga Górska
Doradca podatkowy
olga.gorska@ptpodatki.pl
22 205 22 58