POLSKI ŁAD – PROJEKT ULGI NA POWRÓT

1 lipca 2021

28 czerwca 2021 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło do prekonsultacji projekt ustawy wprowadzający pakiet rozwiązań podatkowych w zakresie repatriacji kapitału, w tym m.in. ulgi na powrót, stanowiącej nowe rozwiązanie, skierowane do podatników osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej, w konsekwencji zmiany swojej dotychczasowej rezydencji podatkowej.

W tym celu planowane jest wprowadzenie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przepisu art. 27h, który stanowić ma, jak wskazuje Ministerstwo Finansów, zachętę dla Polaków, którzy mieszkają za granicą, celem rozważenia powrotu do Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga skierowana ma być do osób, które łącznie spełniać będą następujące warunki:

 1. posiadały miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej trzy lata podatkowe poprzedzające bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniosły miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udokumentowane certyfikatem rezydencji; oraz
 2. przez cały rok podatkowy posiadały miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadać będą nieograniczony obowiązek podatkowy; oraz
 3. uzyskały (i) dochody ze stosunku pracy i mu podobnych, lub (ii) przychody z działalności wykonywanej osobiście, lub (iii) przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub też dochody z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów.

UWAGA: warunki wymienione w pkt 2 i 3, muszą być spełnione w każdym roku podatkowym, w którym podatnik planuje dokonać odliczenia.

Mechanizm działania ulgi

Wysokość odliczenia uzależniona będzie od kwoty podatku należnego za rok podatkowy, w którym nastąpiła zmiana rezydencji podatkowej lub podatku należnego za następny rok podatkowy, następujący po roku zmiany rezydencji. Przepisy będą umożliwiały podatnikowi wybór tego roku, zwanego „rokiem bazowym”, tak, aby mógł on wybrać najkorzystniejsze dla siebie rozwiązanie.

UWAGA: odliczenie stosować będzie można tylko w czterech kolejnych latach podatkowych, licząc od końca roku bazowego, i dokonywane będzie w zeznaniu podatkowym podatnika.

Natomiast wysokość odliczenia wynosić będzie odpowiednio:

 • w pierwszym roku zastosowania ulgi – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach skali podatkowej lub przy zastosowaniu podatku liniowego za rok bazowy;
 • w drugim roku zastosowania ulgi – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach skali podatkowej lub przy zastosowaniu podatku liniowego za pierwszy rok stosowania odliczenia;
 • w trzecim roku zastosowania ulgi – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach skali podatkowej lub przy zastosowaniu podatku liniowego za drugi rok stosowania odliczenia; oraz
 • w czwartym, ostatnim roku zastosowania ulgi – 50% łącznej kwoty podatku należnego obliczonego na zasadach skali podatkowej lub przy zastosowaniu podatku liniowego za trzeci rok stosowania odliczenia.

PRZYKŁAD: jeżeli podatnik zmieni rezydencję podatkową w 2021 r., to odliczenia będzie mógł dokonać rozliczając podatek:

 • za rok 2022, 2023, 2024, 2025 – jeżeli jego rokiem bazowym będzie rok zmiany rezydencji, czyli rok 2021, albo
 • za lata 2023, 2024, 2025 i 2026 – jeżeli jego rokiem bazowym będzie rok następujący po roku zmiany rezydencji, czyli rok 2022.

Przy czym, w przypadku gdy kwota odliczenia nie będzie znajdować pokrycia w podatku podatnika, to podlegać będzie ona odliczeniu w kolejnych latach podatkowych, nie dłużej jednak niż przez 5 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokonano pierwszego odliczenia.

Ulga na powrót a ubezpieczenia społeczne

Wskazać również należy, iż projekt ustawy przewiduje komplementarne rozwiązania do ulgi na powrót w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych. Projekt ustawy zakłada, iż

 • w przypadku pracowników i zleceniobiorców – składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego i składka na ubezpieczenie chorobowe (na wniosek ubezpieczonego złożony za pośrednictwem płatnika składek), finansowane będą przez budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych [dalej: ZUS];
 • w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oraz twórców i artystów (na ich wniosek), składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w równych częściach finansowane będą z własnych środków przez ubezpieczonego i budżet państwa za pośrednictwem ZUS, a składka na ubezpieczenie chorobowe w całości finansowana będzie przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS.

Przy czym, proponowane jest, aby finansowanie składek przez budżet państwa, przysługiwało w okresie kolejnych 48 miesięcy kalendarzowych liczonych od miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym został złożony po raz pierwszy wniosek o sfinansowanie składek przez budżet państwa.

UWAGA: powyższych przepisów dot. ulgi na powrót, nie stosuje się w przypadku ponownego przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatnika, który uprzednio przeniósł miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i skorzystał w całości w lub w części z odliczenia (tzw. klauzula antyabuzywna).

KONTAKT

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839

Tomasz Kryczka
Doradca podatkowy
tomasz.kryczka@ptpodatki.pl
22 205 22 21