PROPOZYCJA MODYFIKACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH POŚREDNICH TRANSAKCJI RAJOWYCH

W dniu 28 czerwca 2022 r. opublikowany został projekt nowelizacji Ustawy CIT[1] [dalej: Projekt], w którym zaproponowano istotne modyfikacje w przepisach m.in. w zakresie dokumentowania pośrednich transakcji rajowych. Kluczowa zmiana dotyczy nowych rozwiązań w zakresie zwolnień w stosowaniu omawianych przepisów, które wskazują na nowy kierunek działań jakie należy podjąć przy weryfikacji omawianego obowiązku. Poniżej omawiamy przywołane preferencje w kontekście transakcji krajowych oraz zagranicznych.

Proponowane zmiany w przepisach dla tzw. transakcji krajowych i zagranicznych

Projekt istotnie modyfikuje zakres obowiązków jakie ciążą na podmiotach będących stronami pośrednich transakcji rajowych (dalej: Transakcje), wyłączając je całkowicie w następujących przypadkach:

  • gdy podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie są powiązani z podmiotem rajowymwyłączenie natury generalnej, dotyczące Transakcji przychodowych i kosztowych, krajowych i zagranicznych);
  • gdy podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie dokonują odpowiednio w roku podatkowym lub obrotowym związanych z otrzymaną należnością rozliczeń z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (dalej: podmiot rajowy) – wyłączenie dotyczące Transakcji przychodowych, krajowych i zagranicznych;
  • gdy Transakcja zawierana jest pomiędzy podmiotami krajowymi – wyłączenie dotyczące Transakcji kosztowych krajowych.

Od czego rozpocząć więc weryfikację obowiązków w zakresie pośrednich transakcji rajowych?

Krok 1

Zgodnie z proponowanymi zmianami oraz możliwymi do zastosowania zwolnieniami w zakresie omawianych przepisów, w pierwszej kolejności należy przeanalizować czy w strukturze powiązań podatnika lub spółki niebędącej osobą prawną (którzy są obowiązani do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych) nie występuje podmiot rajowy. Warunek ten w zakresie badanych Transakcji zarówno krajowych jak i zagranicznych jest niezbędny do zastosowania zwolnienia w omawianych przepisach, a w przypadku pozytywnego wyniku analizy wskazującym na brak powiązań z podmiotem rajowym kończy proces weryfikacji omawianego obowiązku.

Krok 2

W przypadku gdy wynik analizy zidentyfikuje powiązanie z podmiotem rajowym, dla Transakcji:

  • przychodowych zagranicznych i krajowych możemy skorzystać z dodatkowego zwolnienia ze stosowania omawianych przepisów w sytuacji gdy w podmiocie badającym niniejsze obowiązki w danym roku nie występowały rozliczenia (związane z otrzymaną należnością) z podmiotem rajowym,
  • kosztowych krajowych zwolnienie ze stosowania przepisów będzie możliwe wtedy gdy wypłacający i otrzymujący będzie podlegał polskiej jurysdykcji. Natomiast Transakcje kosztowe zagraniczne nie będą mogły skorzystać z innego zwolnienia, niż opisanego w kroku 1.

W świetle projektowanych zmian spełnienie przesłanek wyłączenia powiązań z podmiotem rajowym (a w drugiej kolejności rozliczeń) będzie mogło być uznane m.in. w przypadku gdy zostaną one wykazane oświadczeniem otrzymującego należność, chyba że podatnik lub spółka niebędąca osobą prawną wiedziała lub mogła wiedzieć, że treść oświadczenia jest niezgodna z rzeczywistością. Brak jest natomiast informacji w Projekcie, iż wskazane okoliczności należy weryfikować z zachowaniem należytej staranności, tak jak wskazano to dotychczas w obowiązującym art. 11o ust. 1a Ustawy CIT. W naszej ocenie nie wyłącza to zatem możliwości, a czasami nawet konieczności skorzystania z innych dróg weryfikacji statusu kontrahenta jako rzeczywistego właściciela.

Pozostałe proponowane zmiany w Projekcie i termin stosowania przepisów

Poza propozycją omawianych powyżej zwolnień ze stosowania przepisów w zakresie pośrednich transakcji rajowych, Projekt przewiduje również m.in. modyfikację progów dokumentacyjnych dla danego rodzaju transakcji (transakcje towarowe i finansowe – 2,5 mln PLN, pozostałe transakcje od 0,5 mln PLN) oraz odejście od instytucji domniemania rzeczywistego właściciela.

Ponadto, w Projekcie przewidziano przepis przejściowy, umożliwiający retroaktywny wybór zastosowania zaproponowanych rozwiązań do transakcji rozpoczętych i niezakończonych przed 1 stycznia 2021 roku oraz transakcji zawartych po 31 grudnia 2020 roku.

Nasza Kancelaria bierze udział w procesie zgłaszania uwag i propozycji zmian do proponowanych przepisów w Projekcie, tym samym będziemy Państwa na bieżąco informować o dalszym przebiegu legislacyjnym omawianych przepisów.


[1] Projekt zmian w Ustawie CIT z dnia 28 czerwca 2022 roku

[2] Wskazane w art. 1 pkt 5) Projektu.

***

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner, doradca podatkowy
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
(22) 205 22 22

Anna Jaworska
Doradca podatkowy
anna.jaworska@ptpodatki.pl
(22) 205 22 66