PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.  

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwalifikowania usług wynajmu kwater wakacyjnych jako usług turystycznych;
 • interpretacji indywidualnej w przypadku zastosowania się do niej po przekształceniu podatnika;
 • ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 49 i pkt 49a ustawy CIT, w przypadku gdy samochody osobowe użytkowane na podstawie umowy leasingu są przekazywane do odpłatnego korzystania spółkom zależnym;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy CIT działalności prowadzonej poza SSE, mającej charakter pomocniczy wobec działalności prowadzonej w SSE;
 • terminu wystawiania i rozliczania faktur korygujących, których wystawienie jest związane ze zwiększeniem wynagrodzenia za usługę;
 • wydatków spółki ponoszonych w związku ze śmiercią pracownika, byłego pracownika lub członka jego najbliższej rodziny;
 • kwalifikacji podatkowej na gruncie VAT rat (zaliczek) uiszczanych na poczet wykupu mieszkań;
 • kwestii ustalenia czy uniwersytet jest zobowiązany do zapłaty podatku od przychodów ze środka trwałego będącego budynkiem;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii opodatkowania VAT opłat za przechowywanie nieodebranych w terminie towarów pobieranych od klienta ostatecznego z siedzibą w innym niż Polska kraju członkowskim UE;
 • kwestii uznania działalności za działalność badawczo-rozwojową. Przesłanki uznania kosztów za koszty kwalifikowane;
 • zasady zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wejściem spółki na Giełdę Papierów Wartościowych;
 • braku możliwości odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług w związku z realizacją projektu polegającego na wykonaniu odwiertu poszukiwawczo-rozpoznawczego;
 • opodatkowania VAT usług faktoringu dealerskiego.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_08_31_Przekrój Podatkowy

W przypadku pytań lub w celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966