PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii stosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT odnośnie do wydatków na usługi wsparcia sprzedaży wchodzących w skład szerszej usługi sprzedażowej;
 • przesłanki uznania transakcji za eksport towarów w ramach dostawy łańcuchowej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • przesłanki skorzystania z ulgi na złe długi w świetle art. 90 Dyrektywy 112;
 • zasady ustalania wartości początkowej stanowiącej podstawę opodatkowania dla podatku od przychodów z budynku zgodnie z art. 24b ust. 3 ustawy CIT;
 • kwestii, czy cesja ogółu praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej sprzedaży zabudowanej nieruchomości stanowi dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 ustawy VAT;
 • ustalenia, czy usługi badania klinicznego i administrowania zwrotami kosztów dojazdów pacjentom nie stanowią świadczenia kompleksowego;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • uznania zachęty finansowej za wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez najemcę na rzecz wynajmującego usług podlegających opodatkowaniu VAT;
 • prawa do odliczenia VAT z tytułu importu towarów (części zamiennych, sprzętu diagnostycznego), których właścicielem pozostają gwaranci, na rzecz których wnioskodawca świadczy „usługi serwisowe”;
 • kwestii oceny czy działalność polegająca na sprzedaży internetowej różnego rodzaju produktów stanowi działalność badawczo-rozwojową;
 • różnic kursowych powstałych w związku ze spłatą pożyczek udzielonych w walucie obcej jako elementu kosztów finansowania dłużnego;
 • skutków podatkowych na gruncie VAT zakupu i eksploatacji jachtu na terytorium Chorwacji;
 • braku obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego członkowi rady nadzorczej wynagrodzenia z tytułu czasowego oddelegowania (na okres nie dłuższy niż trzy miesiące) do wykonywania czynności członka zarządu spółki.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 20_10_26_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839