PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • zwolnienia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych w przypadku wystąpienia straty podatkowej z innego źródła przychodów, niż w ramach którego opodatkowane są transakcje kontrolowane;
 • odliczenia VAT w związku z nabyciem artykułów spożywczych na rzecz pracowników, współpracowników oraz kontrahentów.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • oceny zgodności z prawem UE dodatkowego zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 112b ust. 2 ustawy VAT;
 • kwestii prawa do odliczenia podatku z tytułu importu podzespołów i części linii produkcyjnej instalowanej przez kontrahenta czeskiego;
 • przesłanek uznania wypłaty wynagrodzenia w związku z wcześniejszym rozwiązaniem umowy o zarządzanie za koszty uzyskania przychodów;
 • polskiej spółki wypłacającej należności za bilety lotnicze za pośrednictwem zagranicznego agenta, która nie jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła;
 • zasad sukcesji generalnej przy połączeniu w odniesieniu do prawa płacenia zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych w formie uproszczonej;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kosztów uzyskania przychodów ze zbycia praw w spółce osobowej z Luksemburga;
 • działalności B+R w rozumieniu art. 4a pkt 26 ustawy CIT oraz kwalifikacji do kosztów kwalifikowanych wydatków na zleceniobiorców;
 • warunków uznania działalności za działalność B+R, o której mowa w art. 4a pkt 26-28 ustawy CIT oraz uznania poniesionych wydatków za koszty kwalifikowane na potrzeby stosowania ulgi B+R;
 • możliwości zastosowania przepisów polsko-brytyjskiej UPO w odniesieniu do wypłaconych należności z tytułu udziału w zyskach przez polską sp. k. na rzecz zagranicznej, transparentnej podatkowo spółki osobowej, której wspólnikiem jest rezydent podatkowy w Wielkiej Brytanii;
 • ustalenia czy wynagrodzenie zasadnicze i premia uznaniowa z tytułu umowy o pracę zawartej z prezesem zarządu i wiceprezesem zarządu, stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_04_26_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553