PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • uznania dobrowolnego umorzenia udziałów bez wynagrodzenia jako transakcji kontrolowanej podlegającej obowiązkowi dokumentacyjnemu w rozumieniu przepisów o cenach transferowych;
 • kwestii zwolnienia z VAT dla usług wyszukiwania, wskazywania i analizy projektów inwestycyjnych;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • ustalenia czy regulacje art. 60 ust. 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, dotyczące terminu i formy zapłaty podatku, wymagają dla wygaśnięcia zobowiązania płatnika bezpośredniej wpłaty z rachunku bankowego prowadzonego dla płatnika;
 • zakresu znaczeniowego pojęcia nadpłata w rozumieniu art. 74 pkt 1 Ordynacji podatkowej w świetle wyroku TSUE z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14;
 • kwestii ustalenia czy uiszczona na rzecz spółki zależnej kwota wyrównania będąca wynikiem tzw. korekty dochodowości stanowi koszt podatkowy;
 • kwestii rozliczenia na gruncie ustawy CIT cesji wierzytelności własnych w wyniku zawarcia umowy bingu;
 • przesłanek zastosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwalifikacji do kosztów uzyskania przychodów wydatków na rury służące do budowy i remontu odwiertów;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii  alokowania do działalności strefowej przychodu z dofinansowania wynagrodzeń pracowników produkcyjnych ze środków FGŚP na podstawie art. 15g i art. 15gg ustawy o Covid-19;
 • ustalenia czy kwoty wynikające z półrocznej lub rocznej korekty cen transferowych pozostają poza zakresem ustawy VAT;
 • kwalifikacji czynności jako działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 3 ustawy PIT oraz kwestii uznania kosztów za koszty kwalifikowane;
 • przesłanek uznania transakcji za import usług oraz momentu powstania obowiązku podatkowego;
 • kwestii możliwości pomniejszenia kwoty zryczałtowanego podatku, o którym mowa w art. 22 ust. 1a-1e ustawy CIT przysługującej komplementariuszowi w stosunku do wypłat zysków (dywidend) ze spółki komandytowej;
 • kwestii zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy VAT usług pośrednictwa przy wymianie kryptowalut.

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania przekroju: 21_05_31_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966