PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • zawieszenia terminów przedawnienia zobowiązania podatkowego na 54 dni zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 3 specustawy COVID-19;
 • dalszego wykorzystywania nieruchomości w działalności gospodarczej darczyńcy a nieodpłatnej dostawy towarów.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii zwiększenia wartości początkowej środków trwałych o nieodliczony VAT w przypadku dokonania transakcji nabycia nieruchomości w warunkach nadużycia prawa;
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy VAT odpłatnego zwrotu wywłaszczonej nieruchomości przez gminę na rzecz poprzedniego właściciela;
 • rozliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT wypłaty świadczeń oraz należnych od nich składek dla pracownika B+R za okres dłuższy niż jeden miesiąc;
 • rozliczenia na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy CIT (w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2017 r.) wypłaty świadczeń oraz należnych od nich składek dla pracownika B+R za okres dłuższy niż jeden miesiąc;
 • kwalifikacji na podstawie art. 15e ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy CIT kosztów usług informatycznych alokowanych przez spółkę irlandzką do oddziału w Polsce;
 • przesłanek ustalania prewspółczynnika innego niż w rozporządzeniu wykonawczym MF w stosunku do działalności mieszanej gmin;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • sposobu obliczania bezpośrednio kolejno następujących po sobie pięciu lat podatkowych dla celów rozliczenia przez spółki strat powstałych i nierozliczonych w latach poprzedzających pierwszy rok podatkowy PGK;
 • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 33 ustawy VAT do usług polegających na tworzeniu i komponowaniu muzyki;
 • kwalifikacji do źródła na gruncie ustawy CIT przychodu powstałego w związku z umorzeniem naliczonych odsetek od weksla;
 • kwestii możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń pracowników oraz współpracowników;
 • możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków, związanych z produkcją preparatów, które muszą zostać poddane utylizacji z powodu zakazu wprowadzenia ich do obrotu;
 • możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych prezesa zarządu.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_11_08_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310