PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • przepisów GAAR jako niestosowanych retrospektywnie;
 • obowiązku składania kwartalnych deklaracji akcyzowych;

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 58 ustawy CIT przez niemiecki fundusz inwestycyjny;
 • przesłanek oprocentowania nadpłat w świetle art. 77 § 1 pkt 1 w zw. z art. 77 § 4 i art. 78 § 3 pkt 1 Ordynacji podatkowej;
 • kwestii rozliczenia przez korzystającego w kosztach podatkowych składek z tytułu ubezpieczenia samochodów osobowych, użytkowanych na podstawie umów leasingu;
 • rozliczeń pomiędzy importerem a spółkami finansującymi, polegających na wypłacie różnicy pomiędzy szacowaną wartością przedmiotu leasingu a rzeczywistą ceną sprzedaży jako kosztu uzyskania przychodów;
 • kwestii zgodności art. 88 ust. 3a pkt 4 lit. c ustawy VAT z Dyrektywą 112 oraz zasadami neutralności i proporcjonalności;
 • płatności z tytułu zawieranych umów faktoringowych niestanowiących kosztów finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • wynagrodzenia za usługi hostingu mieszczącego się w zakresie należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 ustawy CIT;
 • określenia terminu powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych w ramach procedury „samofakturowania;
 • obowiązków płatnika w związku z wypłatami komplementariuszom zaliczek na poczet zysku;
 • kwestii ustalenia czy spółka komandytowa powinna posiadać status małego podatnika w przypadku korzystania z 9% stawki podatku oraz ustalenia okresu za jaki powinna badać przychody ze sprzedaży dla ustalenia statusu małego podatnika;
 • kwestii opodatkowania VAT nieodpłatnego przekazania towarów w ramach udzielonej gwarancji oraz prawa do odliczenia podatku w związku z nabyciem albo wytworzeniem towarów nieodpłatnie przekazywanych w ramach udzielonej gwarancji;
 • skutków podatkowych w PCC świadczenia na bazie klauzuli earn-out przy nabyciu akcji od udziałowca.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania przekroju: 21_12_06_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Patrycja Lutak
Partner
patrycja.lutak@ptpodatki.pl
+48 519 898 310