PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • sprzedaży wyprodukowanych wzorców etanolowych jako niegenerujących obowiązków w podatku akcyzowym;
 • dodatniej wartości firmy (goodwill), rozumianej jako nadwyżka ceny nabycia nad wartością rynkową składników majątkowych przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, jako niestanowiącej prawa majątkowego w rozumieniu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy PCC.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • zasad ustalania kosztów uzyskania przychodu przy sprzedaży przedmiotu aportu w postaci środków trwałych i WNiP wniesionego z agio;
 • przesłanek uznania danego podmiotu za zależnego przedstawiciela w świetle art. 5 ust. 5 polsko-niemieckiej UPO;
 • rozliczania dopuszczalnego limitu pomocy publicznej odrębnie dla każdej SSE nawet wtedy, gdy strefy te mieszczą się na terenie jednego województwa;
 • kwestii zastosowania art. 26a § 1 OP;
 • przesłanek skorzystania ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4b ustawy CIT;
 • stawki podatku od nieruchomości dla budynków (lokali) mieszkalnych oddawanych w najem na cele mieszkaniowe;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów VAT nieodliczonego z powodu braku faktury, którą kontrahent zobowiązany był wystawić;
 • płatności przekazywanych przez spółkę do SPV w wykonaniu usługi administrowania wierzytelnościami jako niemieszczących się w katalogu przychodów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy CIT;
 • prac wykonywanych przez pracownika spółki jako działalności badawczo-rozwojowej w rozumieniu art. 5a pkt 38 ustawy PIT;
 • kwestii opodatkowania VAT opłat pobieranych przez gminę od beneficjentów projektu za usługę przewozu osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności oraz obowiązku ewidencjonowania ww. opłat przy użyciu kasy zarejestrowanej na gminę;
 • braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wypłacanego wspólnikom spółki wynagrodzenia w oparciu o art. 176 KSH;
 • kwestii uznania spółki zawierającej umowy najmu konsumenckiego z osobami fizycznymi (konsumentami) za podatnika PNIF.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_02_28_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593

Anna Paczuska
Partner
anna.paczuska@ptpodatki.pl
+48 505 455 593