PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • warunków zmniejszenia kwoty podatku naliczonego wynikającej z udzielonych spółce rabatów, uznanych zwrotów i reklamacji, stwierdzonych błędów i pomyłek w kwocie podatku na fakturze, w rozliczeniu za okres, w którym została wystawiona na jej rzecz faktura korygująca in minus,
 • ustalenia czy przepisy o schematach podatkowych mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnych.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • kwestii uznania za osobnych podatników VAT małżonków prowadzących działalność rolniczą przy wykorzystaniu majątku stanowiącego ich wspólność majątkową małżeńską;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 1 pkt 1 ustawy CIT odnośnie do usługi pośrednictwa finansowego;
 • kwestii ustalenia do jakiego źródła przychodów powinien być alokowany koszt odsetkowy (odsetki) od pożyczek zaciągniętych przez spółkę w celu nabycia udziałów;
 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych z tytułu wynagrodzenia za prawo do korzystania ze znaków towarowych na podstawie umowy licencyjnej;
 • skutków podatkowych na gruncie ustawy CIT sprzedaży wierzytelności z tytułu umów leasingu na rzecz podmiotu trzeciego (SPV);
 • ustalenia czy przeprowadzenie dodatkowego badania technicznego samochodu, o którym mowa w art. 86a ust. 10 ustawy VAT, jest warunkiem, którego niedopełnienie skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia podatku naliczonego;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • ustalenia czy spółka z o.o. powstała z przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej będzie podlegać ograniczeniom w wyborze opodatkowania ryczałtem od spółek określonych w art. 28k ust. 1 pkt 5 ustawy CIT;
 • obowiązku poboru i odprowadzenia podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego agentom za usługi pośrednictwa oraz usługi koordynacji scentralizowanych zakupów;
 • ustalenia czy jedna faktura może dokumentować dwie usługi (zwolnioną z VAT oraz opodatkowaną VAT);
 • kwestii obowiązków płatnika podatku u źródła od wypłat dokonywanych na rzecz nierezydentów z tytułu nabycia usług informatycznych;
 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla usługi parkingowej dokonanej za pośrednictwem parkometru oraz prawa do częściowego odliczenia podatku VAT z faktur dokumentujących budowę rynku.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_04_04_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839