PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • skutków podatkowych w VAT otrzymania odszkodowania w związku z niewywiązaniem się przez nabywcę z warunków umowy i nieodebraniem zamówionych towarów;
 • uprawnienia do zaliczenia do kosztów podatkowych wartości hipotetycznych odsetek w przypadku wniesienia dopłat do spółki w drodze kompensaty (potrącenia).

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 •  obliczenia kwoty strat poniesionych przez zlikwidowany niemiecki zakład polskiej spółki;
 • przesłanek zaistnienia stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w rozumieniu art. 28b ust. 2 ustawy VAT;
 • skutku zbycia wierzytelności odpisanej jako nieściągalna;
 • kwestii rozpoznania podlegających amortyzacji WNiP wskutek nabycia od dostawców utworów i przeniesienia na spółkę praw autorskich do tych utworów;
 • kwalifikacji usługi świadczonej przez salon meblowy na rzecz instytucji kredytowych jako usługi pośrednictwa zwolnionej od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 38 ustawy VAT;
 • warunków pełnego prawa do odliczenia podatku naliczonego przez spółkę duńską z tytułu zakupów dokonywanych przez oddział tej spółki w Polsce;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zastosowania do usług dotyczących obsługi rachunkowo-księgowej oraz finansowej zwolnienia od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 12 lit. a i b ustawy VAT;
 • kwestii obniżenia podstawy opodatkowania VAT z powodu udzielonego rabatu;
 • prawa do obniżenia przychodu podatkowego na podstawie wystawionej zbiorczej faktury korygującej w trybie art. 106j ust. 3 ustawy VAT;
 • kwoty zapłaconej przez inwestora na rzecz podwykonawcy, na którą składają się należność główna oraz odsetki na podstawie orzeczenia sądu (w ramach tzw. solidarnej odpowiedzialności inwestora) jako niestanowiącej kosztu uzyskania przychodu;
 • kwestii obowiązku pobierania podatku u źródła od wynagrodzenia wypłacanego na rzecz zagranicznego banku z tytułu świadczeń o podobnym charakterze do gwarancji i poręczeń.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_05_30_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839