PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzem eksperta Kancelarii dotyczącym:

 • udostępniania konta w mediach społecznościowych w celu wyświetlania reklam, które podlega VAT;
 • definicji „nieruchomości” w świetle przepisów o spółce nieruchomościowej.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenie dotyczące:

 • opłaty od środków spożywczych w zakresie definicji substancji występujących naturalnie w napoju oraz sposobu obliczania opłaty za napoje z sokiem oraz napoje z kawą;
 • skutków podatkowych w VAT wystawienia fałszywej faktury z danymi spółki przez jej pracownika;
 • przesłanek objęcia opłatą od środków spożywczych produktów, w tym także napojów i syropów ujętych w PKWiU 10.32, 10.89 oraz dziale 11, w których składzie znajduje się co najmniej jedna z substancji, o których mowa w art. 12a ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym ;
 • zastosowania właściwego kursu dla przeliczenia kwot wyrażonych w walutach obcych w sytuacji dokonywania korekty przychodów i kosztów;
 • opłaty tytułem partycypacji inwestora w kosztach rozbudowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, która podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usługi;
 • ustalenia momentu do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • przesłanek skorzystania ze zwolnień z art. 24n ust. 1 i art. 24o ust. 1 ustawy CIT w odniesieniu odpowiednio do dywidend i przychodów ze zbycia udziałów (akcji) spółek zależnych;
 • przesłanek opodatkowania poręczenia na gruncie ustawy CIT;
 • wydatków ponoszonych przez lidera konsorcjum, które przenoszone są na członków konsorcjum i nie podlegają opodatkowaniu VAT. Skutków podatkowych w VAT nieodpłatnego przekazania inwestycji na rzecz zarządu dróg;
 • przesłanek zastosowania uprawnienia, o którym mowa w art. 28o ust. 2 pkt 1 ustawy CIT;
 • kwestii opodatkowania VAT rekompensaty całkowitej otrzymanej od miasta na realizację zadania w zakresie utrzymania porządku oraz urządzeń sanitarnych;
 • ustalenia miejsca świadczenia usług wytwarzania oprogramowania.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_06_06_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966