PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie wykupu weksla;
 • kwestii ustalenia czy zbycie nieściągalnej wierzytelności za niższą cenę od jej wartości nominalnej pozbawia w całości sprzedawcę „ulgi na złe długi”.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • obciążenia zobowiązaniem podatkowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na skutek niedookreślonej definicji ,,działalności gospodarczej”;
 • kwestii opodatkowania podatkiem od nieruchomości wyczerpanego złoża kopalin podlegającego rekultywacji;
 • zasady korzystania z limitu zwolnień, wynikających z zezwoleń udzielonych przed 2001 r. na działalność w SSE;
 • wykładni art. 89a ust. 4 ustawy VAT;
 • obowiązku uwzględnienia opłaty recyklingowej w podstawie opodatkowania VAT sprzedaży towarów objętych tą opłatą;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii akceptacji faktur wystawianych w ramach procedury samofakturowania;
 • opodatkowania CIT wynagrodzenia otrzymywanego przez spółkę typu spin-off;
 • kwestii ustalenia czy transakcje dokonywane przez spółkę z najemcą na podstawie zawartych umów najmu kwalifikują się jako transakcje, w związku z którymi nie jest wytwarzana wartość dodana pod względem ekonomicznym lub wartość ta jest znikoma;
 • kwestii możliwości wystawienia faktury VAT do paragonu niezawierającego żadnego numeru służącego do identyfikacji podatkowej klienta;
 • zakresu prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabytych przez bank w ramach leasingu operacyjnego pojazdów elektrycznych;
 • ustalenia roku podatkowego spółki na gruncie ustawy CIT w związku z działalnością prowadzoną na terytorium Polski poprzez oddział.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_08_01_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Andrzej Taudul
Partner
andrzej.taudul@ptpodatki.pl
+48 502 184 839