PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia oraz interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • rozstrzygnięcia czy wystawienie faktury korygującej in minus uprawnia do obniżenia podatku należnego VAT?
 • kwestii wydatków i odpisów amortyzacyjnych ponoszonych przez podatnika opodatkowanego w modelu ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) związanych z używaniem samochodów osobowych przez pracowników.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • rozstrzygnięcia, iż zapłata wekslem własnym za zakupiony towar nie stanowi finansowania dłużnego w rozumieniu art. 15c ust. 12 ustawy CIT;
 • kwestii, iż samo wystawienie faktury korygującej nie uprawnia do obniżenia podstawy opodatkowania VAT;
 • przesłanki skorzystania z jednorazowej amortyzacji w świetle art. 38k ust. 1 ustawy CIT;
 • skutków podatkowych w VAT czynności zbycia udziałów we współwłasności statku w ramach zniesienia współwłasności;
 • skutków podatkowych w CIT nieodpłatnego przeniesienia własności zmodernizowanego systemu demonstracyjnego;
 • kwestii określenia miejsca świadczenia usług magazynowania gazu na w świetle przepisów ustawy VAT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zagadnienia czy czynności polegające na nabyciu i wynajmie nieruchomości znajdujących się w Polsce kreują zagraniczny zakład w Polsce;
 • kwestii kosztu wynagrodzenia ostatecznego za zrzeczenie się potencjału ekonomicznego rynku zbytu sprzedającego (tzw. exit fee) jako koszt podatkowy;
 • sprecyzowania czy różnica pomiędzy odsetkami rynkowymi a preferencyjnymi wynikającymi z umowy pożyczki stanowić będzie nieodpłatne świadczenie oraz sposobu uwzględnienia w przychodach kwoty umorzonej pożyczki;
 • konsekwencji podatkowych wniesienia aportu w świetle art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b ustawy CIT;
 • kwestii zwolnienia z VAT usługi EexE (Euro Express Elixir);
 • kwestii ustalenia czy koszty nabycia materiałów niezbędnych do wykonania prototypu nowego wyrobu stanowią koszty kwalifikowane w myśl art. 18d ust. 2 pkt 2 ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_11_07_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Andrzej Paczuski
Partner
andrzej.paczuski@ptpodatki.pl
+48 510 051 712

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
+48 503 074 047