PRZEKRÓJ PODATKOWY

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym wydaniem Przekroju Podatkowego.

W cotygodniowym Przekroju Podatkowym zamieszczane są skrócone opracowania interesujących orzeczeń sądowych oraz interpretacji organów podatkowych i ZUS dotyczących tematyki podatkowej.

W tym numerze przygotowaliśmy dla Państwa następujące tematy:

Podatki dochodowe

Kwestia zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 39 i pkt 44 u.p.d.o.p. do wierzytelności nieprzedawnionych (wyrok NSA);

Zasady kwalifikacji wydatków związanych z działalnością B+R (wyrok WSA);

Kwestia zastosowania art. 15e ust. 11 pkt 1 u.p.d.o.p. do zakupu od spółki zależnej usług, które stanowią dla spółki koszt bezpośredni sprzedaży, a które następnie są odsprzedawane z marżą do pozostałych spółek w grupie (interpretacja indywidualna);

Kwestia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych na nabycie od podmiotów powiązanych usług pomocniczych, w tym wydatków o charakterze reprezentacyjnym (interpretacja indywidualna);

Określenie źródła przychodów ze sprzedaży autorskich praw majątkowych (interpretacja indywidualna);

Sposób ustalenia statusu małego podatnika na gruncie CIT (interpretacja indywidualna);

Skutki podatkowe w PIT wystąpienia wspólnika ze spółki jawnej, w której udziały nabył w drodze spadku (interpretacja indywidualna).

VAT

Przesłanki kwalifikowania dostawy towarów jako dostawy łańcuchowej w świetle art. 7 ust. 8 u.p.t.u. (wyrok NSA);

Opłata za przystąpienie do międzynarodowej umowy spółki cywilnej, dotyczącej wspólnego prowadzenia loterii, w rozumieniu u.p.t.u. (wyrok WSA);

Kwestia prawa do odliczenia podatku naliczonego według indywidualnie wyliczonego przez gminę prewspółczynnika w oparciu o art. 86 ust. 2c pkt 3 u.p.t.u. (interpretacja indywidualna).

PCC

Możliwość opodatkowania PCC dodatniej wartości firmy (goodwill) w przypadku zbycia przedsiębiorstwa (wyrok NSA)

Ordynacja podatkowa

Prawo do skorygowania deklaracji podatkowej a termin przedawnienia zobowiązania podatkowego (wyrok NSA).

 

Życzymy ciekawej lektury.

Link do pobrania Przekroju: 18_07_04_PT_Przekrój Podatkowy