PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • skutków podatkowych na gruncie VAT dokonania dostawy na rzecz podmiotu podszywającego się pod kontrahenta;
 • przesłanki stosowania estońskiego CIT w kontekście zewnętrznego finansowania spółki.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii obliczania kwoty pomniejszającej podstawę opodatkowania podatkiem od budynków z uwzględnieniem proporcji opisanej w art. 24b ust. 10 ustawy CIT;
 • wykładni przepisu art. 25 ust. 1 ustawy PIT (w brzmieniu obowiązującym w 2014 r.), który nie może stanowić samoistnej podstawy dla organów podatkowych do przekwalifikowania umowy zawartej przez podatnika na inną umowę;
 • kwestii możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych przez spółkę komunalną powstałą z przekształcenia zakładu budżetowego odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych, które gmina przekazała temu zakładowi nieodpłatnie;
 • kwestii oceny czy wynajmowanie składników majątku od podmiotu powiązanego stanowi ukryty zysk w rozumieniu art. 28m ust. 3 ustawy CIT;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • ustalenia czy spółka jako podmiot powstały w wyniku przekształcenia jest podatnikiem rozpoczynającym prowadzenie działalności w kontekście art. 28j ust. 2 pkt 2 ustawy CIT;
 • kwestii uznania, że oczekiwanie na przesłanie do spółki dokumentu (e-maila) potwierdzającego odbiór towaru z magazynu przez kontrahenta, nie może przesuwać w czasie momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT;
 • odsetek od sprzedaży ratalnej stanowiących wynagrodzenie za odrębną usługę finansową korzystającą ze zwolnienia od VAT;
 • braku możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych, w przypadku transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi wynikającymi z umów konsorcjum zawartymi w celu wspólnego wykonania zamówienia publicznego;
 • braku obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia wypłacanego komandytariuszowi za prowadzenie spraw spółki przyznanego na podstawie umowy spółki i uchwały wspólników.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 22_12_27_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Piotr Korszla
Partner
piotr.korszla@ptpodatki.pl
+48 509 802 418

Adam Hellwig
Partner
adam.hellwig@ptpodatki.pl
+48 502 184 966