PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii zastosowania mechanizmu podzielonej płatności zarówno w odniesieniu do faktur uregulowanych przelewem zbiorczym, jak i faktur uregulowanych przelewem odrębnym;
 • kwestii czy roboty wykorzystywane do kontroli jakości, przemieszczania i układania produktów są objęte ulgą na robotyzację.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii prawidłowego zastosowania art. 64 § 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • przesłanki uznania EBOR za podatnika VAT w związku ze świadczeniem usług doradztwa na rzecz giełdy;
 • kwestii ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od przychodów z budynków dla budynku hotelowego;
 • kwestii stosowania w jednym roku podatkowym ulgi B+R i preferencji podatkowej z IP Box;
 • kwestii stosowania art. 8 ust. 2a ustawy VAT w przypadku wykonania specjalistycznej ekspertyzy;
 • skutków podatkowych w CIT w związku z likwidacją spółki luksemburskiej posiadającej nieruchomości w Polsce;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • zasad ustalenia współczynnika struktury sprzedaży spółki dzielonej za rok obejmujący dzień wydzielenia;
 • sprecyzowania, czy dla celów obliczenia wartości prewspółczynnika dla zakładu w mianowniku proporcji należy uwzględniać równowartość odpisów amortyzacyjnych;
 • kwestii powstania podatkowych różnic kursowych w przypadku regulowania zobowiązań w walucie PLN wynikających z faktury wystawionej w walucie EURO;
 • obowiązku pobrania 19% zryczałtowanego PIT w razie wypłaty zaliczki na poczet przyszłej dywidendy (w reżimie estońskim).

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_01_02_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553