PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo wyroki wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • obniżonej stawki VAT, która może być stosowana także do środków agrotechnicznych i agrobiologicznych, niespełniających definicji nawozu z ustawy o nawozach i nawożeniu lub środków ochrony roślin z ustawy o środkach ochrony roślin;
 • wynagrodzenia za najem środowiska do przetwarzania danych jako niepodlegającego opodatkowaniu podatkiem u źródła (WHT).

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy w związku z przejęciem spółek zależnych spółka przejęła limit tych spółek wynikający z art. 15e ust. 1 i ust. 12 ustawy CIT;
 • kwalifikacji do źródła przychodów uzyskanych z transakcji z udziałem pochodnych instrumentów finansowych przez spółkę dominującą w PGK;
 • kwestii oceny czy kwota udzielonej spółce powiązanej pożyczki podlegać będzie opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek;
 • czynności wydania towarów podmiotowi podszywającemu się pod kontrahenta, nie stanowiącej dostawy towarów na gruncie ustawy VAT;
 • kwestii zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu należności, której nieściągalność została uprawdopodobniona wskutek wszczęcia postępowania upadłościowego i co do której toczy się postępowanie przed sądem cywilnym;
 • ograniczenia z art. 16 ust. 1 pkt 51 ustawy CIT, które ma zastosowanie również w sytuacji, kiedy koszt znajduje odzwierciedlenie w wyniku podatkowym poprzez odpisy amortyzacyjne;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • momentu powstania obowiązku podatkowego w VAT dla świadczonej usługi administrowania pożyczką;
 • rozpoczętego fizycznie na moment planowanej transakcji procesu rozbiórki usytuowanych na działce budynków pozwalających uznać grunt za niezabudowany. Kwestia zwolnienia z VAT sprzedaży ww. gruntu;
 • braku opodatkowania VAT usług świadczonych w okresie promocyjnym (bez opłat) na rzecz klientów;
 • braku możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dokonywanych przez bank zwrotów na rzecz klientów w związku z zawartymi ugodami;
 • zasad dokonywania odliczenia w ramach ulgi na robotyzację w świetle art. 38eb ustawy CIT;
 • zasad rozliczania tzw. ulgi na ekspansję, o której mowa w przepisach art. 18eb ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_02_06_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553