PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • kwestii czy naturalna słodycz zawarta w napojach powinna być objęta opłatą cukrową;
 • kwestii konieczności sporządzenia rzetelnego uzasadnienia wyników przeprowadzonej analizy porównawczej w przypadku zawarcia finansowej transakcji kontrolowanej, której rynkowa wysokość wynagrodzenia mieści się w przedziale pełnym.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • braku możliwości uznania, że kosztem uzyskania przychodu ze zbycia wierzytelności z tytułu odsetek karnych jest kwota równa cenie zbycia tych wierzytelności;
 • kwestii czy przepis art. 15c ust. 12 ustawy CIT ma zastosowanie do leasingu operacyjnego;
 • kwestii stosowania art. 15e ust. 1 pkt 2 oraz art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez spółkę od prawa własności intelektualnej;
 • kwestii uznania spółki za podatnika, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy VAT w sytuacji zrealizowania ujemnej różnicy na transakcjach zabezpieczających zawieranych ze spółkami zależnymi;
 • przesłanek zastosowania zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy VAT odnośnie do usług polegających na zakupie przez bank od kredytodawcy pakietów wierzytelności;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii uznania za usługę kompleksową usługi szkoleniowej wraz z usługą wyżywienia uczestników szkolenia oraz zwolnienia z VAT ww. usługi kompleksowej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 26 lit. a ustawy VAT;
 • kwestii czy przychody w postaci otrzymanych opłat za gotowość produkcyjną korzystają ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 34a ustawy CIT;
 • kwestii uznania premii pieniężnych za uzupełnienie wynagrodzenia za odpłatne świadczenie usług, które nie stanowią rabatu na gruncie ustawy VAT oraz dokumentowania tych czynności fakturami korygującymi;
 • kwestii czy spółka, obejmując udziały w spółce z o.o. wydatkuje dochód na cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT;
 • przesłanek zastosowania wyłączenia z art. 15e ust. 11 pkt 1 ustawy CIT.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_03_13_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Maciej Grochulski
Partner
maciej.grochulski@ptpodatki.pl
+48 501 012 085

Tomasz Jankowski
Partner
tomasz.jankowski@ptpodatki.pl
+48 505 465 553