PRZEKRÓJ PODATKOWY

Mamy przyjemność zaprezentować kolejne wydanie Przekroju Podatkowego.

W Przekroju Podatkowym znajdą Państwo interpretacje indywidualne wraz z komentarzami ekspertów Kancelarii dotyczące:

 • składów VAT- najnowszej propozycji MF dla transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym;
 • kwestii ustalania prawa do stosowania zwolnienia z opodatkowania dochodów PSH, gdzie uwzględnić należy okres posiadania udziałów przed 1 stycznia 2022 r.

Ponadto, w Przekroju Podatkowym znajdą Państwo orzeczenia dotyczące:

 • kwestii momentu powstania przychodu w związku z przyznaniem pracownikowi lub współpracownikowi świadczenia w postaci punktów w programie kafeteryjnym;
 • kwestii możliwości skorzystania przez PGK z ulgi badawczo-rozwojowej uregulowanej w art. 18d ustawy CIT;
 • przesłanek objęcia napoju opłatą od środków spożywczych;
 • kwestii oceny czy spółka będzie uprawniona do uznania za koszt uzyskania przychodu kwot netto z faktur otrzymanych od podwykonawcy dokumentujących wykonanie prac na cudzym gruncie;
 • warunków stosowania art. 24 ust. 8a i ust. 8b ustawy PIT do transakcji wymiany udziałów;
 • warunków zastosowania stawki 0% VAT do transportu towarów importowanych;

a także interpretacje podatkowe dotyczące:

 • kwestii ustalenia czy dokonywane korekty przychodów związane ze zmianą wysokości wynagrodzenia, w wyniku zmiany stawek rozliczeniowych stanowią korekty cen transferowych, o których mowa w art. 11e ustawy CIT;
 • kwestii rozliczenia pierwszej zaliczki, otrzymanej przed rejestracją niemieckiej spółki jako czynnego podatnika VAT oraz rozliczenia pozostałych płatności w związku z realizacją dostawy towarów wraz z montażem otrzymanych po dniu rejestracji jako czynnego podatnika VAT w Polsce;
 • możliwości dokonania korekty błędnej daty na fakturze poprzez wystawienie faktury korygującej;
 • kwestii zastosowania kursu waluty obcej do przeliczenia kwoty podatku VAT z EUR/USD na PLN przy wystawieniu faktury oraz faktury korygującej za przyznany rabat;
 • kwalifikacji należności uzyskanych od leasingobiorców oraz pożyczkobiorców i przekazywanych do SPV z Irlandii w ramach usługi administrowania wierzytelnościami pod kątem zastosowania art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy CIT;
 • kwestii ustalenia, w którym momencie oraz po jakim kursie należy rozpoznać różnice kursowe i odpowiednio zwiększyć przychody, bądź koszty uzyskania przychodów.

Życzymy ciekawej lektury!

Link do pobrania Przekroju: 23_03_27_Przekrój Podatkowy

KONTAKT

Szymon Raut
Partner
szymon.raut@ptpodatki.pl
(22) 205 22 16

Joanna Kilijańska
Partner
joanna.kilijanska@ptpodatki.pl
605 514 518